• โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และห้องสมุด โรงเรียนบ้านโนน อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี