• โครงการ “ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตโรงเรียน โรงเรียนบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ