• ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยระบบนิเวศป่าชายเลน โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์