• โครงการชุดหนังสือ Library Kits เพื่อฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้