• โครงการศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ จังหวัดหนองคาย