• โครงการศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ชุมชน โรงเรียนบ้านพลกรัง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา