• โครงการห้องเรียนคอมพิวเตอร์ และห้องสมุดชุมชน โรงเรียนวัดทรายมูล อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่