• โครงการห้องเรียนคอมพิวเตอร์ และห้องสมุดชุมชน โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี