• โครงการ ติดปีก เติมฝัน "ศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดชุมชน แปลงสาธิตแก่นตะวัน” แห่งที่ 8 โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา