• สินทรัพย์ธนาคาร

สินทรัพย์ธนาคาร

ค้นหา

ขออภัยไม่พบคุณสมบัติ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด(มหาชน) ได้กำหนดหลักเกณฑ์เบื้องต้นสำหรับการประมูลสินทรัพย์รอการขาย ดังนี้

 1. การประมูล
  • เป็นการยื่นซองประมูล (CLOSED BID) ผู้สนใจซื้อ รับแบบฟอร์มการประมูลที่ หน่วยงานบริหารสินทรัพย์รอการขาย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02 638 8490
  • การเสนอราคาใส่ซองปิดผนึกและลงลายมือชื่อขีดคร่อมด้านหลังซองประมูล ยื่นต่อธนาคารฯภายในระยะเวลาที่กำหนด
 2. การเข้าชมทรัพย์สิน
  • ผู้ร่วมประมูลสามารถเข้าชมทรัพย์สิน โดยแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ หน่วยงานบริหารสินทรัพย์รอการขาย โทรศัพท์ 02 638 8490
 3. วันและเวลาในการยื่นซองประมูล
  • เปิดประมูลทุกวันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือน หรือตามที่ธนาคารมีการประกาศเป็นการเฉพาะรายการ โดยยื่นซองประมูลได้ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 15.30 น. ที่หน่วยงานบริหารสินทรัพย์รอการขาย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 4. หลักประกันและเอกสารประกอบการประมูล
  • แคชเชียร์เช็คขั้นต่ำ 5 % ของราคาเริ่มต้นประมูล/ทรัพย์สิน 1 รายการ โดยไม่ต่ำกว่า 20,000.00 บาท หรือตามที่ธนาคารมีการประกาศเป็นการเฉพาะรายการ โดยสั่งจ่ายในนาม "ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)" โดยธนาคารฯจะคืนแคชเชียร์เช็คให้หากท่านไม่ได้รับการพิจารณา
  • ใบเสนอราคาประมูล (ใช้แบบฟอร์มธนาคารฯ)
  • บุคคลธรรมดา: แนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ Passport(ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้ประมูล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • นิติบุคคล: แนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ที่รับรองภายใน 3 เดือน พร้อมกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 5. ผู้ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประมูล/เสนอซื้อทรัพย์สิน
  • กรรมการ ที่ปรึกษา พนักงาน ทีมบริหารสินทรัพย์กลุ่มพิเศษ ของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด(มหาชน)
 6. วันเปิดซองประมูล
  • ภายใน 7 วันทำการ จากวันครบกำหนดยื่นซองประมูล โดยคณะกรรมการเปิดซองประมูลของธนาคาร
 7. ค่าธรรมเนียม และอากร ในการโอนกรรมสิทธิ์เป็นภาระของผู้ซื้อ