• กำหนดระยะเวลาการขายหรือฝากเงินได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ