• ช่องทางแนะนำหรือติชม

หากท่านมีข้อแนะนำ ติชมบริการหรือผลิตภัณฑ์ หรือติดต่อหน่วยงานของทางราชการ ดังต่อไปนี้

ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย

Hotline  1213

Email  fcc@bot.or.th

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

Hotline  1207

Email   complain@sec.or.th