• โครงการตรวจสุขภาพฟรีย่านชุมชนบ่อนไก่ ชุมชนตลาดไท ชุมชนหลังศูนย์การค้าเซียร์รังสิต และชุมชนในจังหวัดสงขลา