• โครงการศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และระบบนิเวศน์ชุมชน ณ โรงเรียนวัดปากลัด จังหวัดสมุทรสงคราม