• โครงการปรับปรุง จัดหาสื่อและหนังสือห้องสมุด และแหล่งสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต โรงเรียนวิรุณเทพ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่