• โครงการ “ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ละห้องสมุดชุมชน” โรงเรียนบ้านท่าไทร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา