• โครงการห้องเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนแบบ E-Learning และห้องสมุดโรงเรียนบ้านดอนทะแยง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา