• โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์และการเรียนการทางไกล ณ โรงเรียนบ้านหนองโสมง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา