• โครงการศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด