• โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและศูนย์คอมพิวเตอร์ชุมชน โรงเรียนชุมชนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา