คุณอยู่ที่

 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • เงินฝาก
 • บริการธุรกรรมต่างประเทศ
 • บริหารเงินสด
ช่องทางบริการธนาคาร
บริการช่วยเหลือ
ลิงก์ด่วน

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

อนุมัติไว
ไม่ต้องมีวงเงินสินเชื่อ
สะดวก

หลักประกัน

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือเงินฝากประจำ

ขั้นตอนการออกหนังสือค้ำประกัน:

ขั้นตอนที่ 1

ลูกค้าเตรียมสัญญาจากผู้รับผลประโยชน์ และ ติดต่อสาขาเพื่อขอออกหนังสือค้ำประกัน

ขั้นตอนที่ 2

ยื่นแบบคำขอฯ และ เอกสารประกอบ พร้อมจำนำสิทธิเงินฝากเป็นหลักประกัน

ขั้นตอนที่ 3

รับหนังสือค้ำประกันได้ทุกสาขา ภายใน 1 วันทำการ เมื่อธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง

ประเภทหนังสือค้ำประกัน ดังนี้:

 • หนังสือค้ำประกันการใช้สาธารณูปโภค (Utility Guarantee) เช่น ขอมิเตอร์ไฟฟ้า

 • หนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา (Performance Bond)

 • หนังสือค้ำประกันหลักประกันซอง/การประกวดราคา (Bid Bond)

 • หนังสือค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้า (Advance Payment Bond)

 • หนังสือค้ำประกันเงินประกันผลงาน (Retention Bond)

 • หนังสือค้ำประกันภาษีศุลกากร (Custom Guarantee)

 • แบบหนังสือค้ำประกันอื่นๆ (สามารถตรวจสอบได้ที่เจ้าหน้าที่สาขา)

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย TB Hotline 02 626 7771

ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8:30 – 17:00 น. หรืออีเมล tbhotline@cimbthai.com