คุณอยู่ที่

  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • เงินฝาก
  • บริการธุรกรรมต่างประเทศ
  • บริหารเงินสด
ช่องทางบริการธนาคาร
บริการช่วยเหลือ
ลิงก์ด่วน
วันที่ รายการ
30/05/67 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อและค่าบริการอื่นๆ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567
27/03/67 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อและค่าบริการอื่นๆ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2567
22/03/67 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อและค่าบริการอื่นๆ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2567
12/02/67 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อและค่าบริการอื่นๆ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
31/01/67 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อและค่าบริการอื่นๆ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567
28/12/66 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อและค่าบริการอื่นๆ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567
27/07/66 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อและค่าบริการอื่นๆ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566
19/01/66 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อและค่าบริการอื่นๆ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2566
28/02/65 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อและค่าบริการอื่นๆ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565
31/01/65 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อและค่าบริการอื่นๆ โดยมีผลตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์ 2565 
08/12/64 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อและค่าบริการอื่นๆ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 
27/07/64 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อและค่าบริการอื่นๆ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 
19/03/64 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อและค่าบริการอื่นๆ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
20/07/63 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อและค่าบริการอื่นๆ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2563  (1414 KB)
23/03/63 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อและค่าบริการอื่นๆ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563  (785 KB)
31/01/63 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อและค่าบริการอื่นๆ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563  (1196 KB)
09/12/62 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อและค่าบริการอื่นๆ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562  (1303 KB)
31/10/62 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อและค่าบริการอื่นๆ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562  (884 KB)
15/10/62 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อและค่าบริการอื่นๆ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2562  (0 KB)
16/09/62 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อและค่าบริการอื่นๆ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2562  (1660 KB)
4/06/62 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อและค่าบริการอื่นๆ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2562  (0 KB)
14/05/62 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อและค่าบริการอื่นๆ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2562  (0 KB)
28/02/62 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อและค่าบริการอื่นๆ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562  (7410 KB)
28/01/62 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อและค่าบริการอื่นๆ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2562  (7620 KB)
27/11/61 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อและค่าบริการอื่นๆ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561  (7016 KB)
08/11/61 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อและค่าบริการอื่นๆ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561  (7308 KB)
28/09/61 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อและค่าบริการอื่นๆ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561  (7313 KB)
09/05/61 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อและค่าบริการอื่นๆ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561  (7664 KB)
30/04/61 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อและค่าบริการอื่นๆ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2561  (6472 KB)
29/03/61 อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อและค่าบริการอื่นๆ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561  (7436 KB)
16/03/61 อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อและค่าบริการอื่นๆ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2561  (7574 KB)
12/01/61 อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อและค่าบริการอื่นๆ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561(ฉบับล่าสุด)  (7493 KB)
22/12/60 อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อและค่าบริการอื่นๆ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2560(ฉบับล่าสุด)  (0 KB)
13/12/60 อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อและค่าบริการอื่นๆ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป  (7757 KB)
23/11/60 อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อและค่าบริการอื่นๆ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป  (7720 KB)
27/07/60 อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อและค่าบริการอื่นๆ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป  (7484 KB)
27/02/60 อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อและค่าบริการอื่นๆ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป  (909 KB)
26/01/60 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่นๆ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2560 เป็นต้นไป  (903 KB)
28/12/59 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่นๆ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป  (911 KB)
28/11/59 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่นๆ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป  (895 KB)
10/10/59 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่นๆ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป  (894 KB)
07/07/59 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อและค่าบริการอื่นๆ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป  (884 KB)
24/06/59 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อและค่าบริการอื่นๆ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป  (875 KB)
31/05/59 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่นๆ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป  (875 KB)
25/04/59 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่นๆ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป  (881 KB)
31/03/59 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่นๆ มีผลตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2559 เป็นต้นไป  (864 KB)
29/02/59 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่นๆ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป (852 KB)
03/12/58 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่นๆ มีผลตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป  (858 KB)
18/09/58 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่นๆ (เริ่มตั้งแต่ 18 กันยายน 2558)  (0 KB)
01/09/58 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่นๆ (เริ่มตั้งแต่ 1 กันยายน 2558)  (0 KB)
06/07/58 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่นๆ (เริ่มตั้งแต่ 6 กรกฎาคม 2558)  (0 KB)
30/05/58 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่นๆ (เริ่มตั้งแต่ 30 พฤษภาคม 2558)  (0 KB)
30/04/58 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่นๆ (เริ่มตั้งแต่ 30 เมษายน 2558)  (0 KB)
10/04/58 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่นๆ (เริ่มตั้งแต่ 10 เมษายน 2558)  (0 KB)
10/03/58 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่นๆ (เริ่มตั้งแต่ 10 มีนาคม 2558)  (0 KB)
15/12/57 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่นๆ (เริ่มตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2557)  (0 KB)
13/11/57 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่นๆ (เริ่มตั้งแต่ 13 พฤศจิกายน 2557)  (0 KB)
07/11/57 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่นๆ (เริ่มตั้งแต่ 7 พฤศจิกายน 2557)  (0 KB)
08/10/57 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่นๆ (เริ่มตั้งแต่ 8 ตุลาคม 2557)  (0 KB)
18/09/57 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่นๆ (เริ่มตั้งแต่ 18 กันยายน 2557)  (0 KB)
03/09/57 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่นๆ (เริ่มตั้งแต่ 3 กันยายน 2557)  (0 KB)
20/08/57 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่นๆ (เริ่มตั้งแต่ 20 สิงหาคม 2557)  (0 KB)
01/08/57 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่นๆ (เริ่มตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2557)  (0 KB)
12/06/57 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่นๆ (เริ่มตั้งแต่ 12 มิถุนายน 2557)  (0 KB)
21/05/57 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่นๆ (เริ่มตั้งแต่ 21 อาจ 2557)  (0 KB)
22/04/57 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่นๆ (เริ่มตั้งแต่ 22 เมษายน 2557)  (0 KB)
12/03/57 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่นๆ (เริ่มตั้งแต่ 12 มีนาคม 2557)  (0 KB)
16/10/56 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่นๆ (เริ่มตั้งแต่ 16 ตุลาคม 2556)  (0 KB)
07/08/56 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่นๆ (เริ่มตั้งแต่ 7 สิงหาคม 2556)  (0 KB)
16/07/56 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่นๆ (เริ่มตั้งแต่ 16 กรกฎาคม 2556)  (0 KB)
28/06/56 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่นๆ (เริ่มตั้งแต่ 28 มิถุนายน 2556)  (0 KB)
07/06/56 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่นๆ (เริ่มตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2556)  (0 KB)
13/03/56 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่นๆ (เริ่มตั้งแต่ 13 มีนาคม 2556)  (0 KB)
11/02/56 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่นๆ (เริ่มตั้งแต่ 11 กุมภาพันธ์ 2556)  (0 KB)
01/02/56 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่นๆ (เริ่มตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2556)  (0 KB)