คุณอยู่ที่

  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • เงินฝาก
  • บริการธุรกรรมต่างประเทศ
  • บริหารเงินสด
ช่องทางบริการธนาคาร
บริการช่วยเหลือ
ลิงก์ด่วน

โครงการ “จิตอาสา ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย กับโครงการแว่นแก้ว” ณ ตำบลท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 

โครงการจิตอาสานี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ธนาคารได้จัดขึ้นเพื่อให้พนักงาน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมแว่นฟรีให้แก่ชาวบ้านและผู้สูงอายุที่ธนาคารซีไอเอ็ม บี ไทย ทำร่วมกับโครงการแว่นแก้ว นับเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน โครงการนี้ได้เปิดรับสมัครพนักงานจิตอาสาในการทำหน้าที่ให้บริการงานลง ทะเบียนและพาประชาชนที่มารับบริการไปตัดแว่นฟรี ณ จุดบริการต่าง ๆ ภายในงาน