คุณอยู่ที่

  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • เงินฝาก
  • บริการธุรกรรมต่างประเทศ
  • บริหารเงินสด
ช่องทางบริการธนาคาร
บริการช่วยเหลือ
ลิงก์ด่วน

โครงการ “ธารน้ำใจ สู่เยาวชน นักเรียน ทหารและพลเรือน ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” ณ โรงเรียนสอนศาสนาตาดีกา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ร่วมมือกับ มูลนิธิครอบครัวข่าวและสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 สนับสนุนจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนสอนศาสนาในพื้นที่ห่างไกล เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการเรียนการสอน สำหรับเยาวชน นักเรียน ทหาร และพลเรือน ให้ได้รับความรู้และติดตามข่าวสาร