คุณอยู่ที่

  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • เงินฝาก
  • บริการธุรกรรมต่างประเทศ
  • บริหารเงินสด
ช่องทางบริการธนาคาร
บริการช่วยเหลือ
ลิงก์ด่วน

โครงการ “รวมพลังชาวหลังสวน รวมใจคนไทย สู้วิกฤตไฟฟ้า”

 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทยได้จัดกิจกรรม “เดินรณรงค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานบนถนนหลังสวน” ร่วมกับสำนักงานเขตปทุมวัน และสถานีตำรวจลุมพินี   เพื่อประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พลังงาน ให้กับอาคาร ร้านค้า และประชาชนทั่วไปในบริเวณถนนหลังสวนได้รับทราบ และเชิญชวนให้ช่วยกันประหยัดพลังงาน ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและปลุกจิตสำนึกให้ภาคเอกชน และชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการช่วยให้ประเทศไทยก้าวข้ามวิกฤตการณ์ที่จะเกิดขึ้น  ในช่วงที่ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานา ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า จะหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติมายังประเทศไทย โดยธนาคารเชื่อว่าถึงแม้ชุมชนจะเป็นเพียงฟันเฟืองเล็กๆ หนึ่งในสังคมโลก  แต่หากร่วมมือร่วมใจกันคนละไม้ละมือ  ก็จะเป็นแรงเกื้อหนุนที่ช่วยผลักดันให้ประเทศไทยของเราและโลกใบนี้คงสภาพที่ น่าอยู่ต่อไปได้ นอกจากนั้น ธนาคารยังได้จัดการรณรงค์ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานให้เกิดกับพนักงาน ในที่นี้รวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานธนาคารได้คิดหาวิธีการอนุรักษ์พลังงาน ใหม่ๆ มานำเสนอ โดยผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกนำมาใช้ปฏิบัติได้จริง และธนาคารจะมีรางวัลมอบให้เจ้าของผลงานเพื่อเป็นกำลังใจอีกด้วย