คุณอยู่ที่

  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • เงินฝาก
  • บริการธุรกรรมต่างประเทศ
  • บริหารเงินสด
ช่องทางบริการธนาคาร
บริการช่วยเหลือ
ลิงก์ด่วน

กิจกรรมวันเด็ก “Gift to Give” ณ ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่

 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ร่วมกับศูนย์เยาวชนบ่อนไก่ ชุมชนบ่อนไก่ และสำนักงานเขตปทุมวัน จัดกิจกรรมวันเด็ก  ณ ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่ ติดต่อกันเป็นประจำทุกปี  โดยเชิญชวนพนักงานร่วมกันบริจาคของเล่นและจักรยานเพื่อนำไปมอบให้แก่น้องๆ พร้อมกับร่วมออกซุ้มจัดกิจกรรมเกมสันทนาการต่างๆ นอกจากนั้นยังได้จัดเลี้ยงอาหารว่างขนมเด็กๆ ให้แก่ครอบครัวที่มาร่วมงานประมาณ 1,000 คน