คุณอยู่ที่

  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • เงินฝาก
  • บริการธุรกรรมต่างประเทศ
  • บริหารเงินสด
ช่องทางบริการธนาคาร
บริการช่วยเหลือ
ลิงก์ด่วน

โครงการตรวจสุขภาพฟรีย่านชุมชนบ่อนไก่ ชุมชนตลาดไท ชุมชนหลังศูนย์การค้าเซียร์รังสิต และชุมชนในจังหวัดสงขลา

 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จัดบริการตรวจสุขภาพฟรีให้แก่ผู้ยากไร้ เพื่อให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่ดีอย่างเท่าเทียมกับผู้อื่น ด้วยโปรแกรมการตรวจสุขภาพอย่างครอบคลุมสำหรับผู้สูงอายุ โดยร่วมกับโรงพยาบาลวิภาราม จัดบริการตรวจสุขภาพให้แก่ชุมชนย่านบ่อนไก่ ถ.พระราม 4 ชุมชนย่านตลาดไท และชุมชนย่านหลังศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อย่างต่อเนื่องในระหว่างปี พ.ศ. 2553-2554 อีกทั้งในช่วง หลังวิกฤติน้ำท่วมใหญ่จังหวัดสงขลา ปี พ.ศ. 2553 ธนาคารก็ได้ร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จัดบริการตรวจสุขภาพฟรีไปยังชุมชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อป้องกันโรคระบาดอัน อาจเกิดจากน้ำท่วมอีกด้วย

 

โรงพยาบาลวิภาราม กรุงเทพฯ
ที่อยู่: 2677 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 0 2722 2500
โทรสาร: 0 2722 2445
เว็บไซต์: www.vibharam.com