คุณอยู่ที่

  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • เงินฝาก
  • บริการธุรกรรมต่างประเทศ
  • บริหารเงินสด
ช่องทางบริการธนาคาร
บริการช่วยเหลือ
ลิงก์ด่วน

โครงการ “อาสาปันรัก จากจิตอาสา”

 

นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทยได้ทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยใช้โอกาสวันแห่งความรักนำพนักงานธนาคารและจิตอาสาจากภายนอกธนาคารไปร่วม แบ่งปันน้ำใจ นำความรักไปมอบให้กับผู้พิการแขนขาที่ด้อยโอกาส โดยธนาคารได้จัดสร้างห้องเรียนคอมพิวเตอร์มอบให้กับมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนา คนพิการ เพื่อใช้เป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์กกราฟิก พร้อมทั้งจัดส่งคุณครูที่สอนวิชากราฟิก ซึ่งผ่านการเข้าอบรมหลักสูตรเพิ่มความรู้และเทคนิคต่างๆ  นำความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดต่อให้แก่นักเรียนผู้พิการ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองได้โดยไม่เป็น ภาระแก่สังคม และสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองจนเกิดความมั่นใจ นอกจากนั้นพนักงานธนาคารและจิตอาสายังได้ช่วยกันทาสีและทำความสะอาดตัวอาคาร มูลนิธิฯ ซึ่งเป็นที่พักอาศัยของผู้พิการ ทั้งภายนอกและภายในอาคาร ซึ่งรวมถึงห้องพักนักศึกษาชาย หญิง ห้องน้ำ ห้องสมุดและห้องเรียน โดยโครงการนี้นอกจากช่วยปลูกจิตอาสาแก่ผู้มาร่วมกิจกรรมให้รู้จักแบ่งปัน พร้อมทั้งรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมสันทนาการ เพื่อสร้างรอยยิ้มและความสนุกสนานให้แก่ผู้พิการอีกด้วย

 

มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ จังหวัดนนทบุรี
ที่อยู่: หมู่ที่ 6 บ้านบ่อน้ำ ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์: 0 2962 3738, 025822898    
โทรสาร: 0 2582 2897
เว็บไซต์: www.fsdd.org