คุณอยู่ที่

  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • เงินฝาก
  • บริการธุรกรรมต่างประเทศ
  • บริหารเงินสด
ช่องทางบริการธนาคาร
บริการช่วยเหลือ
ลิงก์ด่วน

โครงการศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และระบบนิเวศน์ชุมชน ณ โรงเรียนวัดปากลัด จังหวัดสมุทรสงคราม

 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย สานต่อวิถีชีวิตชุมชนผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้วยการสนับสนุนห้องเรียน วิทยาศาสตร์พร้อมอุปกรณ์ ทั้งการทำน้ำหมักชีวภาพ น้ำตาลมะพร้าว สวนสมุนไพร แหล่งศึกษาพันธุ์ไม้ชายเลน โดยทั้งนักเรียนและชาวบ้านสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้ในศูนย์การเรียนรู้ ได้ภายใต้บริบทของท้องถิ่นที่แตกต่างจากตำรา

 

ร่วมบริจาคได้ที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาสมุทรสงคราม บัญชีเลขที่ 415-2-19930-1 ชื่อบัญชี "โรงเรียนวัดปากลัด"

 

โรงเรียนวัดปากลัด
ที่อยู่: หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเขิน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์: 081 856 3359
เว็บไซต์: sites.google.com/site/watpakladschool/