คุณอยู่ที่

  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • เงินฝาก
  • บริการธุรกรรมต่างประเทศ
  • บริหารเงินสด
ช่องทางบริการธนาคาร
บริการช่วยเหลือ
ลิงก์ด่วน

โครงการปรับปรุง จัดหาสื่อและหนังสือห้องสมุด และแหล่งสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต โรงเรียนวิรุณเทพ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

 

This project was one of the social activities under the concept "Community Link" which represented mutual commitments of both the bank and CIMB Foundation, and aims to promote projects that benefit all. The project included funding for the renovation of the school library (renovating the shelves and purchasing a variety of books), developing a computer learning center in which 10 computers were purchased, and setting up of Internet connectivity for learning and research, so as to develop the students' learning potential and knowledge for use in their profession and to enable them to be good citizens in the future.

 

Wirunthep School, Chiang Mai
Address: 330, Moo 9, Mae Ngon Sub-district, Fang District, Chiang Mai Province 50320
Tel: 053 460 027
Fax: 053 460 027