คุณอยู่ที่

  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • เงินฝาก
  • บริการธุรกรรมต่างประเทศ
  • บริหารเงินสด
ช่องทางบริการธนาคาร
บริการช่วยเหลือ
ลิงก์ด่วน

โครงการห้องเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนแบบ E-Learning และห้องสมุดโรงเรียนบ้านดอนทะแยง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

 

ธนาคารได้รับความร่วมมือจากศูนย์ธุรกิจและสาขาในพื้นที่ในการส่งเสริมให้ นักเรียนและชุมชนในพื้นที่ มีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ก้าวทันต่อเทคโนโลยีและเหตุการณ์ อีกทั้งสนับสนุนให้แต่ละพื้นที่บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนได้มีศูนย์บริการ ชุมชนในการสืบค้นข้อมูลติดตามข่าวสาร เพื่อประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้รับการประสานความร่วมมืออย่างดียิ่ง ทั้งในส่วนของกลุ่มพันธมิตร เช่น บริษัท มีเดียแอสโซซิเอ็ตเต็ด จำกัด บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จำกัด ตลอดจนลูกค้าของธนาคารอีกถึง 3 ราย คือ บริษัท มิตซู ณัฐดนัย จำกัด บริษัท ย่าโมคอนกรีตอัดแรง จำกัด และ บริษัท ธีรภาดา โฮมมาร์ทแม็กซ์ จำกัด       

 

โรงเรียนบ้านดอนทะแยง จังหวัดนครราชสีมา
ที่อยู่: หมู่ 3 ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
โทรศัพท์: 044 430 065
เว็บไซต์: www.dontayaeng.ac.th