คุณอยู่ที่

  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • เงินฝาก
  • บริการธุรกรรมต่างประเทศ
  • บริหารเงินสด
ช่องทางบริการธนาคาร
บริการช่วยเหลือ
ลิงก์ด่วน

โครงการส่งเสริมและมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ

 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกพร้อมทุนการศึกษาให้แก่อาจารย์ซึ่งล้วน เป็นคนพิการ ให้ได้เพิ่มเติมความรู้ และปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความปลอดภัยสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว โดยในวันเปิดตัวได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร สื่อมวลชน พนักงาน และอาสาสมัครจิตอาสา รวม 150 คน ในการทาสีสนามบาส ทำความสะอาด และปรับปรุงทัศนียภาพให้แก่มูลนิธิฯ โดยบรรยากาศนั้นเต็มไปด้วยรอยยิ้มของผู้ร่วมงานทุกคน

 

ร่วมบริจาคได้ที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาปากเกร็ด บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 093-2-09111-9
ชื่อบัญชี "มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ"

 

มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ จังหวัดนนทบุรี 
ที่อยู่: หมู่ที่ 6 บ้านบ่อน้ำ ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 
โทรศัพท์: 0 2962 3738, 0 2582 2898 
โทรสาร: 0 2582 2897 
เว็บไซต์: www.fsdd.org