คุณอยู่ที่

  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • เงินฝาก
  • บริการธุรกรรมต่างประเทศ
  • บริหารเงินสด
ช่องทางบริการธนาคาร
บริการช่วยเหลือ
ลิงก์ด่วน

โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์และการเรียนการทางไกล ณ โรงเรียนบ้านหนองโสมง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

 

ปัญหาครูผู้สอนไม่เพียงพอนำไปสู่การปรับระบบการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม แต่การศึกษาระบบนี้ยังขาดอุปกรณ์รองรับที่เหมาะสม ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เข้าสนับสนุนโสตทัศนูปกรณ์ ระบบอินเตอร์เน็ต ให้การสอนทางไกลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนในพื้นที่ สร้างความผูกพันกับท้องถิ่น และไม่ต้องเดินทางไปเรียนในตัวเมือง พร้อมทั้งประสานความร่วมมือไปยัง บริษัท มีเดีย บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ในการสนับสนุนหนังสือและหลักสูตรการเรียนการสอน และการทำธุรกิจ E-commerce ให้แก่ชุมชนอีกด้วย

 

นอกเหนือจากนี้ ในปีพ.ศ. 2554 มูลนิธิซีไอเอ็มบี ยังได้เร่งการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และประเทศไทย รวมถึงกัมพูชา ในประเทศไทยนั้นมีเป้าหมายในการดำเนินโครงการรวมถึง 22 โครงการภายในปีพ.ศ. 2554 โดยมีงบประมาณโครงการละประมาณ 400,000 บาท

 

ร่วมบริจาคได้ที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขานครราชสีมา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 217-2-37489-0
ชื่อบัญชี "โรงเรียนบ้านหนองโสมง"

 

โรงเรียนบ้านหนองโสมง จังหวัดนครราชสีมา 
ที่อยู่: หมู่ที่ 6 ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370 
โทรศัพท์: 081 879 0336