คุณอยู่ที่

  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • เงินฝาก
  • บริการธุรกรรมต่างประเทศ
  • บริหารเงินสด
ช่องทางบริการธนาคาร
บริการช่วยเหลือ
ลิงก์ด่วน

โครงการศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ส่งเสริมให้นักเรียนประถมในพื้นที่ห่างไกลได้เรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์และ อินเตอร์เน็ต เช่นเดียวกับเด็กในเมืองใหญ่ รวมถึงชุมชนได้มีโอกาสใช้คอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ทางอาชีพ โดยธนาคารได้รับการแนะนำโครงการมาจากผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ และสำนักพิมพ์แจ่มใส และเข้าร่วมเป็นพันธมิตรในการจัดทำห้องสมุดให้แก่โรงเรียน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการเรียนร่วมที่มี ปัญหาการเรียนรู้ (LD) ของโรงเรียน ซึ่งมีอยู่จำนวนหนึ่งให้ได้รับโอกาสและมีความเสมอภาคทางการศึกษาเท่าเทียม กับเด็กปกติ

 

ร่วมบริจาคได้ที่ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 214-2- 28674- 2
ชื่อบัญชี "โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี (ห้องสมุดโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี)"

 

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 
ที่อยู่: หมู่ที่ 1 ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 
โทรศัพท์: 043 506 022
เว็บไซต์: www.cbnh.org