คุณอยู่ที่

  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • เงินฝาก
  • บริการธุรกรรมต่างประเทศ
  • บริหารเงินสด
ช่องทางบริการธนาคาร
บริการช่วยเหลือ
ลิงก์ด่วน

โครงการห้องเรียนคอมพิวเตอร์ และห้องสมุดชุมชน โรงเรียนวัดทรายมูล อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2477 โดยเริ่มจากใช้ศาลาวัดทรายมูลเป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน ต่อมาจึงค่อยๆ ปรับปรุง ขยับขยาย จนกระทั่งสร้างอาคารเรียนในพื้นที่ ณ ปัจจุบัน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ได้ให้การสนับสนุนการจัดทำห้องเรียนคอมพิวเตอร์และห้องสมุด รวมถึงโสตทัศนูปกรณ์ ฯลฯ ในโอกาสที่ธนาคารเข้าร่วมงาน Money Expo CHAING MAI ซึ่งถือเป็นนโยบายของธนาคารในการทำประโยชน์เพื่อสังคมไปในคราวเดียวกัน เป็นการช่วยพัฒนาการศึกษาของนักเรียนและชุมชนในพื้นที่ให้สามารถใช้อุปกรณ์ จากศูนย์คอมพิวเตอร์และห้องสมุดชุมชนในการสืบค้นข้อมูลติดตาม ข่าวสาร เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและด้านอาชีพได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ธนาคารยังได้รับความร่วมมือจากศูนย์ธุรกิจ และสาขาของธนาคารในการเชิญชวนลูกค้าเพื่อร่วมสนับสนุนทุนรวม 2 ราย คือ บริษัท อาหารภาคเหนือ จำกัด และ ห้างทองอินทรีย์ทอง รวมถึงกลุ่มพันธมิตร คือ บริษัท มีเดียแอสโซซิเอตเต็ด จำกัด และ บริษัท คิงส์เมนส์ ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด

 

โรงเรียนวัดทรายมูล จังหวัดเชียงใหม่
ที่อยู่: 340 ถนนสิทธิบำรุงราษฎร์ ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์: 053 297 413
เว็บไซต์: www.saimoonschool.th.gs