คุณอยู่ที่

  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • เงินฝาก
  • บริการธุรกรรมต่างประเทศ
  • บริหารเงินสด
ช่องทางบริการธนาคาร
บริการช่วยเหลือ
ลิงก์ด่วน

โครงการห้องเรียนคอมพิวเตอร์ และห้องสมุดชุมชน โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ให้การสนับสนุนในการจัดทำห้องคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์ เนื่องในโอกาสที่ธนาคารเข้าร่วมงาน Money Expo UDONTHANI เพื่อช่วยพัฒนาการศึกษาของนักเรียนและชุมชนในพื้นที่ ให้สามารถใช้อุปกรณ์จากศูนย์คอมพิวเตอร์และห้องสมุดชุมชนในการสืบค้นข้อมูล ติดตามข่าวสารเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและด้านอาชีพได้อย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากศูนย์ธุรกิจ ในการเชิญชวนลูกค้าเพื่อร่วมสนับสนุนทุนรวม 2 ราย คือ บริษัท อุดรไบโอแมส จำกัด และ บริษัท เบนซ์อุดร จำกัด รวมถึงกลุ่มพันธมิตร คือ บริษัท มีเดียแอสโซซิเอตเต็ด จำกัด และ บริษัท คิงส์เมนส์ ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด

 

โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก จังหวัดอุดรธานี
ที่อยู่: หมู่ 9 ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์: 089 569 065, 042 123 014