คุณอยู่ที่

  • ทำไมต้อง CIMB Preferred
  • บริการเพื่อความมั่งคั่ง
  • มุมมองเศรษฐกิจ
  • เอกสิทธิ์ในระดับภูมิภาค
  • บริการช่วยเหลือสำหรับคุณ
  • ลิงค์ด่วน
คะแนนสะสม Preferred Points
โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะ
ค้นหาระดับความเสี่ยงในการลงทุนของคุณ
บริการทางการเงินและการลงทุน
คำแนะนำการลงทุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญ
อัปเดตภาวะตลาด

01 May 2023

อัปเดตภาวะตลาดการเงิน และกลยุทธ์การลงทุนเดือนพฤษภาคม

ในเดือนพฤษภาคมน่าจะเป็นจังหวะในการกลับเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าคาด และทยอยสะสมหุ้นขนาดใหญ่ คุณภาพดีที่กระจายลงทุนทั่วโลก ซึ่งเรามองว่า หากตลาดทุนที่มีการย่อตัวจากความกังวลต่างๆ ในเดือนพฤษภาคมเช่นในอดีต กองทุนรวมหรือสินทรัพย์เหล่านี้ไม่น่าจะผันผวนรุนแรงเทียบสินทรัพย์เสี่ยงที่เน้นการเติบโตมาก โดยเรามีคำแนะนำธีมการลงทุนต้านแรงขายเดือนพฤษภาคม ดังนี้

 

1. ตราสารหนี้ต่างประเทศ - พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ หรือตราสารหนี้ที่อยู่ในกลุ่ม investment grade 

 

2. กองทุนธีมสุขภาพ Healthcare - กลุ่ม Healthcare น่าสนใจในช่วงที่ตลาดทุนมีความผันผวนหากตลาดมีการปรับฐานในเดือนพฤษภาคม เพราะผลการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มนี้ยังน่าสนใจและโดยมากเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีพื้นฐานดี

 

3. กองทุนรวมด้านการเงิน - อัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับสูง จึงน่ามีโอกาสที่ธนาคารพาณิชย์จะทำกำไรจากส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากได้ รวมท้ังการลงทุนในภาคธนาคารในฝั่งเอเชียและแปซิฟิก ยังมีความน่าสนใจการการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

 

4. กองทุนหุ้นขนาดใหญ่กระจายทั่วโลก - ผลประกอบการของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีพื้นฐานดี เน้นรายได้ที่มาจากทั่วโลกยังเป็นที่น่าสนใจของการลงทุนในช่วงตลาดผันผวน 

 

5. กองทุนรวมหุ้นจีน - หุ้นจีนขนาดใหญ่ที่มีพื้นฐานดี หรือหุ้นจีนในกลุ่มเทคที่มีขนาดและมีมูลค่าน่าสนใจ

 

ดร.อมรเทพ จาวะลา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสำนักวิจัยและที่ปรึกษาการลงทุน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม
คำแนะนำการลงทุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญของเรา คลิก

คำสงวนสิทธิ์

ข้อมูลคำแนะนำบทวิเคราะห์ การคาดหมาย ความเห็นและ/หรือบทสรุป และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้จัดทำโดยอาศัยข้อมูลมาจากแหล่งที่ธนาคารเชื่อหรือ ควรเชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือและ/หรือถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ธนาคารมิได้ให้คำยืนยันและไม่รับรองหรือรับประกันถึงความครบถ้วน สมบูรณ์หรือความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวและรายละเอียด ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้แต่อย่างใด ธนาคารตลอดจนบริษัทในเครือและบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคลากรอื่นใด) จึงไม่รับผิดชอบ และไม่มีความรับผิดใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อการนำเอาข้อมูล คำแนะนำ บทวิเคราะห์ การคาดหมาย ความเห็นและ/หรือบทสรุปที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ โดยที่ ผู้ที่ประสงค์จะนำข้อมูลและรายงานฉบับนี้ไปใช้ต้องยอมรับความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยล าพังด้วยตนเองนอกจากนี้ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง รายงานฉบับนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ธนาคารมิได้มีหน้าที่ใด ๆ ในการต้องแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงรายงานฉบับนี้ เมื่อข้อมูลหรือรายละเอียดใด ๆ ที่ ระบุในรายงานฉบับนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าด้วยเหตุใด ตลอดจนไม่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบว่าข้อมูลหรือรายละเอียดที่ปรากฏในรายฉบับนี้เป็นปัจจุบันหรือมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูล คำแนะนำ บทวิเคราะห์การคาดหมาย ความเห็นและ/หรือบทสรุปใด ๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้โดยห้ามมิให้ผู้ใดเผยแพร่ ตีพิมพ์ทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ อ้างอิง แก้ไข ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือใช้วิธีการใดๆ ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคารก่อน ธนาคารตลอดจนบริษัทในเครือและบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงาน ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบและไม่มีความรับผิดใด ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการด าเนินงานในอดีต/ ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนแรกเริ่มได้