01 Mar 2023

Monthly Investment Update

จับจังหวะสายลมเปลี่ยนทิศด้วย 3 ปัจจัยสนับสนุนการลงทุนช่วงต้นปี

ตลาดการเงินและตลาดทุนเผชิญความผันผวนอย่างรุนแรงในปี 2565 ที่ผ่านมา ท้ังจากราคาน้ำมัน และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่พุ่งแรง กดดันให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อทั่วโลก จนธนาคารกลางแทบทุกประเทศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายแรงทำให้ต้นทุนการเงินพุ่งสูง จนครัวเรือนชะลอการบริโภค เอกชนเลื่อนลงทุน ตลาดอสังหาริมทรัพย์เผชิญความท้าทายจากยอดขายบ้านใหม่ที่ลดลงต่อเนื่อง แต่ความผันผวนที่เสมือนพายุรุนแรง

ย่อมมีวันสงบ เพียงแต่พายุลูกใหญ่ที่อาจใช้เวลาก่อนจะเบากำลัง ทำให้มีธุรกิจหลายแห่งอาจอ่อนล้าและล้มลงก่อนพายุจะสงบ และอาจเป็นปัญหาเศรษฐกิจลากยาวเหมือนที่หลายคนกังวลกันได้ ปี 2566 กำลังจะเป็นอีกปีแห่งความท้าทาย แต่หากเราผ่านปี 2565 มาได้ก็ การลงทุนในตลาดทุนยังนับเป็นโอกาสในปีนี้ โดยเราน่าจับจังหวะของสายลมที่กำลังจะเปลี่ยนทิศด้วย 3 ปัจจัยดังต่อไปนี้

 

  1. เฟดลดความร้อนแรงในการขึ้นดอกเบี้ย
  2. สหรัฐรอดภาวะเศรษฐกิจถดถอย
  3. จีนเปิดเมืองกระตุ้นเศรษฐกิจ

Read More

Click here for our expert's views on asset classes

Disclaimer

ข้อมูลคำแนะนำบทวิเคราะห์ การคาดหมาย ความเห็นและ/หรือบทสรุป และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้จัดทำโดยอาศัยข้อมูลมาจากแหล่งที่ธนาคารเชื่อหรือ ควรเชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือและ/หรือถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ธนาคารมิได้ให้คำยืนยันและไม่รับรองหรือรับประกันถึงความครบถ้วน สมบูรณ์หรือความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวและรายละเอียด ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้แต่อย่างใด ธนาคารตลอดจนบริษัทในเครือและบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคลากรอื่นใด) จึงไม่รับผิดชอบ และไม่มีความรับผิดใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อการนำเอาข้อมูล คำแนะนำ บทวิเคราะห์ การคาดหมาย ความเห็นและ/หรือบทสรุปที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ โดยที่ ผู้ที่ประสงค์จะนำข้อมูลและรายงานฉบับนี้ไปใช้ต้องยอมรับความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยล าพังด้วยตนเองนอกจากนี้ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง รายงานฉบับนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ธนาคารมิได้มีหน้าที่ใด ๆ ในการต้องแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงรายงานฉบับนี้ เมื่อข้อมูลหรือรายละเอียดใด ๆ ที่ ระบุในรายงานฉบับนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าด้วยเหตุใด ตลอดจนไม่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบว่าข้อมูลหรือรายละเอียดที่ปรากฏในรายฉบับนี้เป็นปัจจุบันหรือมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูล คำแนะนำ บทวิเคราะห์การคาดหมาย ความเห็นและ/หรือบทสรุปใด ๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้โดยห้ามมิให้ผู้ใดเผยแพร่ ตีพิมพ์ทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ อ้างอิง แก้ไข ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือใช้วิธีการใดๆ ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคารก่อน ธนาคารตลอดจนบริษัทในเครือและบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงาน ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบและไม่มีความรับผิดใด ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการด าเนินงานในอดีต/ ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนแรกเริ่มได้