คุณอยู่ที่

 • ทำไมต้อง CIMB Preferred
 • บริการเพื่อความมั่งคั่ง
 • มุมมองเศรษฐกิจ
 • วิธีการเข้าร่วมเป็น CIMB Preferred
 • บริการช่วยเหลือสำหรับคุณ
 • ลิงค์ด่วน
CIMB Rewards Program
โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะ
ค้นหาระดับความเสี่ยงในการลงทุนของคุณ
บริการทางการเงินและการลงทุน
คำแนะนำการลงทุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญ
อัปเดตภาวะตลาด

Benefits & Privileges

เงินผลประโยชน์จ่ายคืน
คุ้มครองระยะยาว
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

คุณลักษณะเด่น

 

 • จ่ายเบี้ยง่าย ๆ สบายกระเป๋าชำระเบี้ยฯ 5 ปี รับความคุ้มครองชีวิตถึง 11 ปี ไม่กำหนดวงเงินต่อครั้ง นับผลประโยชน์สูงสุดต่อปี
 • ระหว่างสัญญารับเงินคืนทุกปี การันตีรับเงินคืน 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุกปี ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ 1 ถึง 10
 • ครบกำหนดสัญญาการันตีรับเงินก้อน สูงถึง 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย* รวมรับตลอดสัญญารับเงินคืนสูงถึง 520% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • เพิ่มโอกาสรับเงินปันผล (ถ้ามี) ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 - 10 และเมื่อครบกำหนดสัญญา
 • ไม่ต้องตรวจ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • ลดหย่อนภาษี สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี

 

 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมาย ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ปีละ 100,000 บาท ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172

สิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง

 

ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่

ผลประโยชน์ที่รับรองการจ่าย

รับเงินคืน 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1 - 10

ครบกำหนดสัญญา(2) รับเงินครบกำหนดสัญญา 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

ผลประโยชน์ที่ไม่รับรองการจ่าย

เพิ่มโอกาสรับเงินปันผลในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 - 10 และเมื่อครบกำหนดสัญญา (ถ้ามี)

 

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต(3)

ปีกรมธรรม์ที่ 1 รับความคุ้มครอง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ปีกรมธรรม์ที่ 2 รับความคุ้มครอง 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ปีกรมธรรม์ที่ 3 รับความคุ้มครอง 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ปีกรมธรรม์ที่ 4 รับความคุ้มครอง 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ปีกรมธรรม์ที่ 5-11 รับความคุ้มครอง 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

(2) กรณีจำนวนเงินผลประโยชน์ 1.005 เท่าของเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้ว ทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) หักด้วยผลประโยชน์เงินคืนระหว่างสัญญาที่ได้รับแล้ว ทั้งหมด มีจำนวนมากก

(3) กรณีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย หรือจำนวนเงินผลประโยชน์ 1.005 เท่าของเบี้ยประกันภัยสำหรับการ ประกันชีวิตที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) หักด้วย ผลประโยชน์เงินคืนระหว่างสัญญาที่ได้รับแล้วทั้งหมด มีจำนวนมากกว่าผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเท่ากับจำนวนที่มากกว่าให้แก่ผู้รับประโยชน์

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 

 • เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 1 เดือน - 75 ปี

 

 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ :

   - ผู้เอาประกันภัยอายุ 1 เดือน - 70 ปี : 30,000 บาท

   - ผู้เอาประกันภัยอายุ 71 - 75 ปี : 100,000 บาท

 

 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด :

   - ผู้เอาประกันภัยอายุ 1 เดือน - 70 ปี : ไม่เกิน 30,000,000 บาท

   - ผู้เอาประกันภัยอายุ 71 - 75 ปี : ไม่เกิน 15,000,000 บาท

 

 • อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท

   - อายุ 1 เดือน - 75 ปี เบี้ยประกันภัย 995 บาท

วิธีการชำระเบี้ยประกันภัย

 
 • สามารถชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปีเท่านั้น
 • ชำระเบี้ยประกันภัยงวดแรก / ปีแรก สามารถชำระด้วยเงินสด, เช็ค, บัตรเครดิต (วีซ่า หรือมาสเตอร์ หรือ เจซีบี ทุกธนาคาร)
 • ชำระเบี้ยประกันภัย ปีต่ออายุ สามารถชำระด้วยเงินสด, เช็ค, บัตรเครดิต (วีซ่า หรือ มาสเตอร์ หรือเจซีบี ทุกธนาคาร) และการหักผ่านบัญชีธนาคาร สำหรับการชำระแบบหักบัญชีธนาคาร จะมีการเก็บข้อมูลบัญชีและธนาคารล่วงหน้าในแบบคำขอเอาประกันภัย และจะเริ่มหักบัญชีในงวดถัดไป

ตัวอย่าง การจ่ายผลประโยชน์สำหรับผู้ขอเอาประกันภัย

เพศชาย อายุ 35 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท ชำระเบี้ยประกันภัยรายปี

ปีกรมธรรม์ที่

เบี้ยประกันภัยปีละ

เงินคืน* ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ และ/หรือ เงินครบกำหนดสัญญา (รับรองการจ่าย)

กรณีไม่มีการจ่ายเงินปันผล

ตัวอย่างเงินปันผล** ระหว่างสัญญา ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์
และ/หรือเงินปันผล** เมื่อครบกำหนดสัญญา (ไม่รับรองการจ่าย)
(โดยใช้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนคงที่ใช้ในการคำนวณเงินปันผลเป็นแบบคงที่ตลอดสัญญา)

ผลประโยชน์
กรณีเสียชีวิต***

กรณี 3%

กรณี 4%

กรณี 5%

1

99,500

2,000

0

0

0

0

100,000

2

99,500

2,000

0

580

1,440

2,410

200,000

3

99,500

2,000

0

890

2,220

3,710

300,000

4

99,500

2,000

0

1,210

3,030

5,050

400,000

5

99,500

2,000

0

1,540

3,860

6,430

500,000

6

 

 

 

 

 

 

2,000

0

1,580

3,950

6,590

500,000

7

2,000

0

1,620

4,050

6,750

500,000

8

2,000

0

1,660

4,150

6,920

500,000

9

2,000

0

1,700

4,260

7,100

500,000

10

2,000

0

1,750

4,370

7,280

500,000

11

500,000

0

4,000

19,800

34,160

500,000

รวม

497,500

520,000

0

16,530

51,130

86,400

ครบสัญญา

 

ตัวอย่างสรุปผลประโยชน์

1.ผลประโยชน์ที่รับรองการจ่ายตามกรมธรรม์

1.1 เงินคืน(4) ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1-10

 

20,000

1.2 เงินครบกำหนดสัญญา

500,000

 

กรณีไม่มี

การจ่ายเงิน

ปันผล

ตัวอย่างเงินปันผล (ไม่รับรองการจ่าย)

(โดยใช้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

ที่ใช้ในการคำนวณเงินปันผลเป็นแบบคงที่

ตลอดสัญญา)

2. โอกาสรับเงินปันผล(5) (ถ้ามี)

 

กรณี 3%

กรณี 4%

กรณี 5%

2.1 เงินปันผลระหว่างสัญญา

0

12,530

31,330

52,240

2.2 เงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา

0

4,000

19,800

34,160

รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา (ข้อ 1 รวมกับข้อ 2)

520,000

536,530

571,130

606,400

เบี้ยประกันภัยที่ชำระรวม 5 ปี

497,500

497,500

497,500

497,500

ผลประโยชน์มากกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระ

22,500

39,030

73,630

108,900

(1)ของจํานวนเงินเอาประกันภัย

(2)กรณีจํานวนเงินผลประโยชน 1.005 เท่าของเบี้ยประกันภัยสําหรับการประกันชีวิตที่ได้ชําระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่รวมเบี้ยประกันภัย สัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) หักด้วยผลประโยชน์เงินคืนระหว่างสัญญาที่ได้รับแล้ว ทั้งหมด มีจํานวนมากกว่าเงินครบกําหนดสัญญาข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายเงิน ครบกําหนดสัญญาเท่ากับจํานวนที่มากกว่าให้แก่ผู้เอาประกันภัย

(3) กรณีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย หรือ จํานวนเงินผลประโยชน์ 1.005 เท่าของเบี้ยประกันภัยสําหรับการประกันชีวิตที่ได้ชําระให้แก่บริษัทฯ มาแล้ว ทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) หักด้วยผลประโยชน์เงินคืนระหว่างสัญญาที่ได้รับแล้วทั้งหมด มีจํานวนมากกว่าผลประโยชน์ กรณีเสียชีวิตข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเท่ากับจํานวนที่มากกว่าให้แก่ผู้รับประโยชน์

(4) เงินคืน หมายถึง เงินหรืออัตราที่บริษัทฯ รับรองและจ่ายให้ ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์นั้น ๆ ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

(5) เงินปันผล หมายถึง ผลประโยชน์ที่บริษัทฯ ไม่รับรองการจ่าย และอาจไม่มีการจ่ายในบางปี ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์ยังมีผลบังคับและผู้เอาประกันภัย มีชีวิตอยู่ ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีการจ่ายเงินปันผล ในกรณีที่กรมธรรม์เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสําเร็จหรือแปลงเป็นการประกันภัย แบบขยายเวลา ผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับเงินปันผลดังกล่าว กรณีที่บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผล จํานวนเงินปันผลที่จ่ายจริง (ถ้ามี) อาจแตกต่างไปจากจํานวนเงินที่แสดงในเอกสารนี้อย่างมีนัยสําคัญ เงินปันผลนี้จะขึ้น อยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ใช้ในการคํานวณเงินปันผลจากสินทรัพย์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล หักด้วยต้นทุนทั้งหมดของ กรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทฯ จะจัดสรรให้แก่ผู้เอาประกันภัยในอัตราร้อยละ 80 ตามข้อกําหนด และวิธีการคํานวณเงินปันผลที่บริษัทฯ กําหนด

 • เงินปันผลระหว่างสัญญา หมายถึง เงินปันผลตามข้อกําหนดของกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทฯ อาจจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างสัญญา ทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์ ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 ถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 10 ให้แก่ผู้เอาประกันภัย
 • เงินปันผลเมื่อครบกําหนดสัญญา หมายถึง เงินปันผลตามข้อกําหนดของกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทฯ อาจจะพิจารณาจ่ายเงินปันผล เมื่อครบกําหนดสัญญาให้แก่ผู้เอาประกันภัยในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ กรณีที่ 1 ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ในวันครบกําหนดสัญญา กรณีที่ 2 ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนวันครบกําหนดสัญญา โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเมื่อครบกําหนดสัญญาเท่าที่สะสมมาถึงวันครบรอบ ปีกรมธรรม์ก่อนที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต

จํานวนเงินปันผลที่แสดงในเอกสารนี้เป็นตัวอย่างเงินปันผลที่อ้างอิงสมมติฐานที่บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ใช้ในการคํานวณเงินปันผล จากสินทรัพย์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลที่ร้อยละ 3, 4, 5 ต่อปี ตลอดสัญญา หักด้วยต้นทุนทั้งหมดของกรมธรรม์ประกันภัย และจัดสรรให้ในอัตราร้อยละ 80 โดยผู้เอาประกันภัยสามารถทราบข้อมูลสัดส่วนการลงทุนสําหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล พร้อมทั้ง ตรวจสอบอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ใช้ในการคํานวณเงินปันผลจากสินทรัพย์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลในแต่ละปีผ่านทาง www.thailife.com

หมายเหตุ

 

 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขายเท่านั้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาอ่าน และทำความเข้าใจข้อมูลเพิ่มเติมในกรมธรรม์
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • ผลิตภัณฑ์นี้เป็นการประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต ให้บริการและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าประกันชีวิตเท่านั้น หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการรับประกันชีวิต กรุณาติดต่อบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2247 0247
 • ช่องทางติดต่อธนาคาร : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา, CIMB Thai Care Center 0 2626 7777, CIMB Thai website : www.cimbthai.com
 • รับประกันชีวิตโดย บมจ.ไทยประกันชีวิต ซึ่งการรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบมจ.ไทยประกันชีวิต