คุณอยู่ที่

  • ทำไมต้อง CIMB Preferred
  • บริการเพื่อความมั่งคั่ง
  • มุมมองเศรษฐกิจ
  • วิธีการเข้าร่วมเป็น CIMB Preferred
  • บริการช่วยเหลือสำหรับคุณ
  • ลิงค์ด่วน
CIMB Rewards Program
โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะ
ค้นหาระดับความเสี่ยงในการลงทุนของคุณ
บริการทางการเงินและการลงทุน
คำแนะนำการลงทุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญ
อัปเดตภาวะตลาด

Benefits & Privileges

รายรับสม่ำเสมอ
กระจายความเสี่ยงการลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศ
หุ้นกู้บริษัทชั้นนำระดับโลก
บริหารความต้องการใช้เงินสกุลต่างประเทศ

ขั้นตอน การซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศกับ CIMB THAI

 

1. “ เปิดบัญชีเพื่อการลงทุน” 

      ติดต่อสาขา CIMB THAI หรือ RM ที่ดูแลท่านเพื่อแจ้งเปิด “บัญชีเพื่อการลงทุน”

 

2. แลกเปลี่ยนสกุลเงินไทยเป็นสกุลเงินต่างประเทศที่ต้องการลงทุน

 

3. แจ้งคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ที่ต้องการลงทุน

คำเตือน

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือหลักทรัพย์สกุลเงินตราต่างประเทศ มีความเสี่ยงในเรื่องเสถียรภาพและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงิน กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

ที่แตกต่างจากของประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้ง มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งมีผลทำให้อาจสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้

หรืออาจไม่ได้รับชำระเงินลงทุน/ดอกเบี้ย คืนภายในระยะเวลาที่กำหนด

การลงทุนดังกล่าวมิใช่การฝากเงิน มีความเสี่ยงของการลงทุน มูลค่าการลงทุนอาจเพิ่มขึ้น หรือลดลงจากจำนวนเงินที่ลงทุนได้ และอาจจะไม่ได้รับชำระเงินจากการขายภายในระยะเวลาที่กำหนด

หรืออาจไม่สามารถขายได้ตามที่มีคำสั่งไว้  ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรซื้อขายหลักทรัพย์กับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(หลักทรัพย์)

เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงข้อจำกัดการโอนอื่นใดของหลักทรัพย์ (ถ้ามี) ก่อนตัดสินใจลงทุน