คุณอยู่ที่

  • ทำไมต้อง CIMB Preferred
  • บริการเพื่อความมั่งคั่ง
  • มุมมองเศรษฐกิจ
  • เอกสิทธิ์ในระดับภูมิภาค
  • บริการช่วยเหลือสำหรับคุณ
  • ลิงค์ด่วน
คะแนนสะสม Preferred Points
โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะ
ค้นหาระดับความเสี่ยงในการลงทุนของคุณ
บริการทางการเงินและการลงทุน
คำแนะนำการลงทุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญ
อัปเดตภาวะตลาด

วิธีการเป็นสมาชิก CIMB Preferred

*โดยมีคุณสมบัติตรงตามข้อใดข้อหนึ่ง ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมให้ลูกค้าสมาชิก CIMB Preferred ทุกท่านมีอิสระในการใช้ชีวิตในแบบที่เป็นคุณ จากการรับบริการพิเศษจากธนาคาร สำหรับผู้มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) หรือ สินเชื่อภายใต้การจัดการ (CUM) ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป

 

การร่วมเป็นสมาชิก CIMB Preferred*

สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ

 

 

ลูกค้าถือครองผลิตภัณฑ์ธนาคารโดยมีมูลค่า AUM รวม ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป จากผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้:

  • เงินฝากธนาคาร
  • เงินลงทุนในกองทุนรวม หุ้นกู้  ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ซื้อผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
ผลิตภัณฑ์ประกัน

 

 

 

มีเบี้ยประกันชีวิต หรือ เบี้ยประกันวินาศภัยสะสม ที่ซื้อผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย หรือมีกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือ ประกันวินาศภัยที่ซื้อผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มูลค่าตั้งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป 

สินเชื่อภายใต้การจัดการ

 

 

 

ลูกค้าถือครองผลิตภัณฑ์ธนาคารโดยมีมูลค่า CUM ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป จากผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคลประเภทมีหลักประกันของธนาคารฯ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์  Home Loan 4U, Mortgage Power และ Property Loan

*โดยผ่านเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง

เงื่อนไขการคำนวณมูลค่า AUM หรือ CUM (เกณฑ์การพิจารณาแบบใหม่ เริ่มใช้กรกฎาคม 2565)

  ประเภทผลิตภัณฑ์ของธนาคาร เงื่อนไขการคำนวณมูลค่า AUM และ CUM
AUM บัญชีกระแสรายวัน /บัญชีออมทรัพย์ คำนวณจากยอดเงิน ณ วันสิ้นเดือน
บัญชีเงินฝากประจำ คำนวณจากยอดเงิน ณ วันสิ้นเดือน
กองทุนรวมทุกประเภท คำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันสิ้นเดือน
ผลิตภัณฑ์หุ้นกู้ตลาดแรก

คำนวณจากยอดการลงทุนใหม่ในรอบ 6 เดือนปฏิทินติดต่อกัน ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

(1) ลงทุนผ่านสาขา หรือพนักงานผู้ดูแลบัญชีส่วนบุคคลของท่าน และใช้บริการผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian)  ของธนาคารฯ เท่านั้น

(2) ลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking หรือ ช่องทางการลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์

ผลิตภัณฑ์หุ้นกู้ตลาดรอง,
ผลิตภัณฑ์หุ้นกู้อนุพันธ์แฝง
(รวมถึง ELN & MAXI)
คำนวณจากยอดการลงทุนคำนวณจากการลงทุนใหม่ในรอบ 6 เดือนปฏิทินติดต่อกัน
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และ ประกันชีวิตควบการลงทุน คำนวณจากยอดเบี้ยประกันที่ชำระทั้งหมด ตลอดทั้ง 12 เดือนปฏิทินติดต่อกัน
CUM สินเชื่อมีหลักประกัน (รวมถึง  Wealth Credit Line) คำนวณจากยอดเงินคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน
สินเชื่อไม่มีหลักประกัน คำนวณจากยอดเงินคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน

เงื่อนไขการคำนวณมูลค่า AUM หรือ CUM (เกณฑ์การพิจารณาแบบใหม่ เริ่มใช้มีนาคม 2566)

  ประเภทผลิตภัณฑ์ของธนาคาร เงื่อนไขการคำนวณมูลค่า AUM และ CUM
AUM บัญชีกระแสรายวัน /บัญชีออมทรัพย์ คำนวณจากยอดเงิน ณ วันสิ้นเดือน
บัญชีเงินฝากประจำ คำนวณจากยอดเงิน ณ วันสิ้นเดือน
กองทุนรวมทุกประเภท คำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันสิ้นเดือน
หุ้นกู้ตลาดแรก (Primary Bond), หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structure Debenture), ผลิตภัณฑ์การเงินที่มีเงื่อนไขพิเศษอื่นๆตามที่ธนาคาร กำหนด เช่น หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (Perpetual bond)

คำนวณจากการลงทุนใหม่ในรอบ 6 เดือนปฏิทินติดต่อกัน

ผลิตภัณฑ์หุ้นกู้ตลาดรอง คำนวณจากการลงทุนใหม่ในรอบ 6 เดือนปฏิทินติดต่อกัน และไม่นับรวมยอดการขายคืนกับทางธนาคาร
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และ ประกันชีวิตควบการลงทุน คำนวณจากยอดเบี้ยประกันที่ชำระทั้งหมด ตลอดทั้ง 12 เดือนปฏิทินติดต่อกัน
CUM สินเชื่อมีหลักประกัน (รวมถึง  Wealth Credit Line)

คำนวณจากยอดเงินคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน / 

สำหรับ WCL นั้นคำนวณจากยอดเบิกใช้คงเหลือ ณ สิ้นเดือน

สินเชื่อไม่มีหลักประกัน คำนวณจากยอดเงินคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน

เงื่อนไขการรับคะแนน Preferred Points แบบรายเดือน (เกณฑ์การพิจารณาแบบใหม่ เริ่มใช้กรกฎาคม 2565)

ประเภทสถานะลูกค้า เงื่อนไข 1a (AUM) หรือ เงื่อนไข 1b (CUM)

คะแนน

Preferred Points

รายเดือน

Private Wealth ตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป ตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป 1,000
Preferred Elite ตั้งแต่ 10 – 29.99 ล้านบาท ตั้งแต่ 10 – 29.99 ล้านบาท 300
Preferred ตั้งแต่ 3 – 9.99 ล้านบาท ตั้งแต่ 3 – 9.99 ล้านบาท 100

สิทธิประโยชน์เหนือพรมแดนกับ Preferred

หมายเหตุ

บริการเปิดบัญชีเงินฝากล่วงหน้าสามารถใช้ได้กับธนาคาร ซีไอเอ็มบีอินโดนีเซีย / สิงคโปร์ / กัมพูชา  โดยลูกค้าต้องแสดงตัวตนที่สาขา สำหรับการเปิดบัญชีในประเทศไทยและเวียดนาม 

ผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนแบบครบวงจรเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายความมั่งคั่งของคุณ

 

พร้อมรับข้อได้เปรียบจากผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนของเราที่จะช่วยเพิ่มโอกาสแห่งความมั่งคั่งของคุณได้อย่างสูงสุด

เชื่อมต่อกับธนาคารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์