คุณอยู่ที่

  • ทำไมต้อง CIMB Preferred
  • บริการเพื่อความมั่งคั่ง
  • มุมมองเศรษฐกิจ
  • เอกสิทธิ์ในระดับภูมิภาค
  • บริการช่วยเหลือสำหรับคุณ
  • ลิงค์ด่วน
คะแนนสะสม Preferred Points
โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะ
ค้นหาระดับความเสี่ยงในการลงทุนของคุณ
บริการทางการเงินและการลงทุน
คำแนะนำการลงทุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญ
อัปเดตภาวะตลาด

วิธีการเป็นสมาชิก CIMB Preferred

*โดยมีคุณสมบัติตรงตามข้อใดข้อหนึ่ง ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมให้ลูกค้าสมาชิก CIMB Preferred ทุกท่านมีอิสระในการใช้ชีวิตในแบบที่เป็นคุณ จากการรับบริการพิเศษจากธนาคาร สำหรับผู้มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) หรือ สินเชื่อภายใต้การจัดการ (CUM) ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป

 

การร่วมเป็นสมาชิก CIMB Preferred*

สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ

 

 

ลูกค้าถือครองผลิตภัณฑ์ธนาคารโดยมีมูลค่า AUM รวม ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป จากผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้:

  • เงินฝากธนาคาร
  • เงินลงทุนในกองทุนรวม หุ้นกู้  ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ซื้อผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
ผลิตภัณฑ์ประกัน

 

 

 

มีเบี้ยประกันชีวิต หรือ เบี้ยประกันวินาศภัยสะสม ที่ซื้อผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย หรือมีกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือ ประกันวินาศภัยที่ซื้อผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มูลค่าตั้งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป 

สินเชื่อภายใต้การจัดการ

 

 

 

ลูกค้าถือครองผลิตภัณฑ์ธนาคารโดยมีมูลค่า CUM ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป จากผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคลประเภทมีหลักประกันของธนาคารฯ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์  Home Loan 4U, Mortgage Power และ Property Loan

*โดยผ่านเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง

เงื่อนไขการคำนวณมูลค่า AUM หรือ CUM

  ประเภทผลิตภัณฑ์ของธนาคาร เงื่อนไขการคำนวณมูลค่า AUM และ CUM
AUM บัญชีกระแสรายวัน /บัญชีออมทรัพย์ คำนวณจากยอดเงิน ณ วันสิ้นเดือน
บัญชีเงินฝากประจำ คำนวณจากยอดเงิน ณ วันสิ้นเดือน
กองทุนรวมทุกประเภท คำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันสิ้นเดือน
หุ้นกู้ตลาดแรก (Primary Bond), หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structure Debenture), ผลิตภัณฑ์การเงินที่มีเงื่อนไขพิเศษอื่นๆตามที่ธนาคาร กำหนด เช่น หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (Perpetual bond)

คำนวณจากการลงทุนใหม่ในรอบ 6 เดือนปฏิทินติดต่อกัน

ผลิตภัณฑ์หุ้นกู้ตลาดรอง คำนวณจากการลงทุนใหม่ในรอบ 6 เดือนปฏิทินติดต่อกัน และไม่นับรวมยอดการขายคืนกับทางธนาคาร
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และ ประกันชีวิตควบการลงทุน คำนวณจากยอดเบี้ยประกันที่ชำระทั้งหมด ตลอดทั้ง 12 เดือนปฏิทินติดต่อกัน
CUM สินเชื่อมีหลักประกัน (รวมถึง  Wealth Credit Line)

คำนวณจากยอดเงินคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน / 

สำหรับ WCL นั้นคำนวณจากยอดเบิกใช้คงเหลือ ณ สิ้นเดือน

สินเชื่อไม่มีหลักประกัน คำนวณจากยอดเงินคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน

เงื่อนไขการรับคะแนน Preferred Points แบบรายเดือน

ประเภทสถานะลูกค้า เงื่อนไข 1a (AUM) หรือ เงื่อนไข 1b (CUM)

คะแนน

Preferred Points

รายเดือน

Private Wealth ตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป ตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป 1,000
Preferred Elite ตั้งแต่ 10 – 29.99 ล้านบาท ตั้งแต่ 10 – 29.99 ล้านบาท 300
Preferred ตั้งแต่ 3 – 9.99 ล้านบาท ตั้งแต่ 3 – 9.99 ล้านบาท 100

เงื่อนไขการคำนวณมูลค่า AUM หรือ CUM (เกณฑ์การพิจารณาแบบใหม่ เริ่มใช้งาน มกราคม 2567)

  ประเภทผลิตภัณฑ์ของธนาคาร เงื่อนไขการคำนวณมูลค่า AUM และ CUM
AUM เงินฝาก (Deposit) คำนวณจากยอดเงิน ณ วันสิ้นเดือน (End-of-Month Balance)
กองทุนรวม (Mutual Fund) คำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันสิ้นเดือน (Monthly NAV at month end)
หุ้นกู้ตลาดแรก (Primary Bond) คำนวณจากการลงทุนใหม่ในรอบ 6 เดือนปฏิทินติดต่อกัน 
หุ้นกู้ตลาดรอง (Secondary Bond)

คำนวณจากการลงทุนใหม่ในรอบ 6 เดือนปฏิทินติดต่อกัน และไม่นับรวมยอดการขายคืนกับทางธนาคาร

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต (Life Insurance) ประกันวินาศภัย (Non-Life Insurance) และ ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked หรือ UL) คำนวณจากเบี้ยชำระในรอบ 12 เดือนปฏิทินติดต่อกัน
หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structure Debenture) คำนวณจากการลงทุนใหม่ในรอบ 6 เดือนปฏิทินติดต่อกัน
ผลิตภัณฑ์การเงินที่มีเงื่อนไขพิเศษอื่นๆตามที่ธนาคาร กำหนด เช่น หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (Perpetual Bond) คำนวณจากการลงทุนใหม่ในรอบ 6 เดือนปฏิทินติดต่อกัน
CUM สินเชื่อมีหลักประกัน (เช่น สินเชื่อสำหรับซื้อบ้าน, สินเชื่อสำหรับรีไฟแนนซ์บ้าน เป็นต้น) และ สินเชื่อไม่มีหลักประกัน (เช่น สินเชื่อบุคคล Personal Cash) คำนวณจากยอดภาระคงเหลือ ณ สิ้นเดือน
Wealth Credit Line (WCL) คำนวณจากยอดเบิกใช้คงเหลือ ณ สิ้นเดือน

เงื่อนไขการรับคะแนน Preferred Points แบบรายเดือน (เริ่มใช้งานมกราคม 2567)

ประเภทสถานะลูกค้า มูลค่า AUM หรือ CUM

Preferred Point
ที่จะได้รับต่อเดือน

Preferred Point Birthday Bonus
ที่จะได้รับในเดือนเกิดของสมาชิก
Private Wealth ตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป 1,000 200
Preferred Elite ตั้งแต่ 10 – 29.99 ล้านบาท 300 200
Preferred ตั้งแต่ 3 – 9.99 ล้านบาท 100 200
Preferred* ต่ำกว่า 3 ล้านบาท - -

สิทธิประโยชน์เหนือพรมแดนกับ Preferred

สัมผัสอิสระในการใช้ชีวิตในแบบที่เป็นคุณ

 

ด้วยเอกสิทธิ์เหนือระดับสำหรับสมาชิก CIMB Preferred ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สร้างความมั่งคั่งกับ CIMB Preferred ที่เข้าใจเป้าหมายของคุณ เพลิดเพลินไปกับสิทธิพิเศษด้านไลฟ์สไตล์และการธนาคารมากมายกับเรา

หมายเหตุ

บริการเปิดบัญชีเงินฝากล่วงหน้าสามารถใช้ได้กับธนาคาร ซีไอเอ็มบีอินโดนีเซีย / สิงคโปร์ / กัมพูชา  โดยลูกค้าต้องแสดงตัวตนที่สาขา สำหรับการเปิดบัญชีในประเทศไทยและเวียดนาม 

ผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนแบบครบวงจรเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายความมั่งคั่งของคุณ

 

พร้อมรับข้อได้เปรียบจากผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนของเราที่จะช่วยเพิ่มโอกาสแห่งความมั่งคั่งของคุณได้อย่างสูงสุด

เชื่อมต่อกับธนาคารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์