คุณอยู่ที่

  • ทำไมต้อง CIMB Preferred
  • บริการเพื่อความมั่งคั่ง
  • มุมมองเศรษฐกิจ
  • วิธีการเข้าร่วมเป็น CIMB Preferred
  • บริการช่วยเหลือสำหรับคุณ
  • ลิงค์ด่วน
CIMB Rewards Program
โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะ
ค้นหาระดับความเสี่ยงในการลงทุนของคุณ
บริการทางการเงินและการลงทุน
คำแนะนำการลงทุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญ
อัปเดตภาวะตลาด

การร่วมเป็นสมาชิก CIMB Preferred*

สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ

 

 

ลูกค้าถือครองผลิตภัณฑ์ธนาคารโดยมีมูลค่า AUM รวม ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป จากผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้:

  • เงินฝากธนาคาร
  • เงินลงทุนในกองทุนรวม หุ้นกู้  ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ซื้อผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
ผลิตภัณฑ์ประกัน

 

 

 

มีเบี้ยประกันชีวิต หรือ เบี้ยประกันวินาศภัยสะสม ที่ซื้อผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย หรือมีกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือ ประกันวินาศภัยที่ซื้อผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มูลค่าตั้งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป 

สินเชื่อภายใต้การจัดการ

 

 

 

ลูกค้าถือครองผลิตภัณฑ์ธนาคารโดยมีมูลค่า CUM ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป จากผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคลประเภทมีหลักประกันของธนาคารฯ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์  Home Loan 4U, Mortgage Power และ Property Loan

*โดยผ่านเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง

เงื่อนไขการคำนวณมูลค่า AUM หรือ CUM (เกณฑ์การพิจารณาแบบใหม่ เริ่มใช้งาน มกราคม 2567)

  ประเภทผลิตภัณฑ์ของธนาคาร เงื่อนไขการคำนวณมูลค่า AUM และ CUM
AUM เงินฝาก (Deposit) คำนวณจากยอดเงิน ณ วันสิ้นเดือน (End-of-Month Balance)
กองทุนรวม (Mutual Fund) คำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันสิ้นเดือน (Monthly NAV at month end)
หุ้นกู้ตลาดแรก (Primary Bond) คำนวณจากการลงทุนใหม่ในรอบ 6 เดือนปฏิทินติดต่อกัน 
หุ้นกู้ตลาดรอง (Secondary Bond)

คำนวณจากการลงทุนใหม่ในรอบ 6 เดือนปฏิทินติดต่อกัน และไม่นับรวมยอดการขายคืนกับทางธนาคาร

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต (Life Insurance) ประกันวินาศภัย (Non-Life Insurance) และ ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked หรือ UL) คำนวณจากเบี้ยชำระในรอบ 12 เดือนปฏิทินติดต่อกัน
หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structure Debenture) คำนวณจากการลงทุนใหม่ในรอบ 6 เดือนปฏิทินติดต่อกัน
ผลิตภัณฑ์การเงินที่มีเงื่อนไขพิเศษอื่นๆตามที่ธนาคาร กำหนด เช่น หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (Perpetual Bond) คำนวณจากการลงทุนใหม่ในรอบ 6 เดือนปฏิทินติดต่อกัน
CUM สินเชื่อมีหลักประกัน (เช่น สินเชื่อสำหรับซื้อบ้าน, สินเชื่อสำหรับรีไฟแนนซ์บ้าน เป็นต้น) และ สินเชื่อไม่มีหลักประกัน (เช่น สินเชื่อบุคคล Personal Cash) คำนวณจากยอดภาระคงเหลือ ณ สิ้นเดือน
Wealth Credit Line (WCL) คำนวณจากยอดเบิกใช้คงเหลือ ณ สิ้นเดือน

เงื่อนไขการรับคะแนน Preferred Points แบบรายเดือน (เริ่มใช้งานมกราคม 2567)

ประเภทสถานะลูกค้า มูลค่า AUM หรือ CUM

Preferred Point
ที่จะได้รับต่อเดือน

Preferred Point Birthday Bonus
ที่จะได้รับในเดือนเกิดของสมาชิก
Private Wealth ตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป 1,000 200
Preferred Elite ตั้งแต่ 10 – 29.99 ล้านบาท 300 200
Preferred ตั้งแต่ 3 – 9.99 ล้านบาท 100 200
Preferred* ต่ำกว่า 3 ล้านบาท - -

พิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2567 

เพียงมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการของธนาคาร (AUM) ตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป  สามารถร่วมเป็นสมาชิก CIMB Preferred ได้

คลิก เพื่อตรวจสอบสิทธิพิเศษของสมาชิก CIMB Preferred

สิทธิประโยชน์เหนือพรมแดนกับ Preferred 

เอกสิทธิ์ระดับภูมิภาคอาเซียนจาก CIMB Preferred

หมายเหตุ

1บริการเปิดเงินฝากล่วงหน้าสามารถใช้ได้กับธนาคารซีไอเอ็มบีประเทศมาเลเซีย / อินโดนีเซีย / สิงคโปร์ / กัมพูชา 

2บริการโอนเงินต่างประเทศปลอดค่าธรรมเนียมสำหรับสกุลเงินท้องถิ่นสามารถใช้ได้กับธนาคารซีไอเอ็มบีประเทศมาเลเซีย / อินโดนีเซีย / สิงคโปร์ / ไทย