คุณอยู่ที่

 • ทำไมต้อง CIMB Preferred
 • บริการเพื่อความมั่งคั่ง
 • มุมมองเศรษฐกิจ
 • เอกสิทธิ์ในระดับภูมิภาค
 • บริการช่วยเหลือสำหรับคุณ
 • ลิงค์ด่วน
คะแนนสะสม Preferred Points
โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะ
ค้นหาระดับความเสี่ยงในการลงทุนของคุณ
บริการทางการเงินและการลงทุน
คำแนะนำการลงทุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญ
อัปเดตภาวะตลาด

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

ดอกเบี้ยสูง
คล่องตัวสูง
รับดอกเบี้ยทุกเดือน

 

กรณีการคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากแบบยอดรวม (Tier Rate)

 

ยอดเงินฝาก (บาท) อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2,000,000 0.80%
มากกว่า 2,000,000 ถึง 3,000,000 1.60%
มากกว่า 3,000,000 ถึง 500,000,000 0.50%
มากกว่า 500,000,000 0.20%

อัตราดอกเบี้ยข้างต้นอ้างอิงตามประกาศ “อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ร้อยละต่อปี) ครั้งที่ 14/2564” มีผลวันที่ 8 ธันวาคม 2564

ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย โดยลูกค้าสามารถอ้างอิงข้อมูลล่าสุดได้ที่ www.cimbthai.com

เลือกเมนู “อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก”

 

        เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้เปิดบัญชี

 
 • ช่องทางการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สปีดดี พลัส ซีไอเอ็มบี ไทย (“Speed D+”)
 1. ผ่านแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น(1)
 2. ผ่านช่องทางสาขา สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และลูกค้าชาวต่างชาติ

(1)กรณีที่ลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝาก Speed D+ ผ่านแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking สาขาเจ้าของบัญชีจะระบุเป็นสาขาสำนักงานใหญ่ ถนนหลังสวน

 • ลูกค้าผู้เปิดบัญชีต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี
 • ลูกค้าต้องมีอีเมลที่ยังใช้งานได้ และสมัครใช้บริการแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking เพื่อใช้ทำธุรกรรมทางการเงิน
 • ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเงินฝาก Speed D+ ได้สูงสุดคนละ 1 บัญชีเท่านั้น โดยกรณีลูกค้าที่ไม่เข้าเงื่อนไขเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝาก Speed D+(2) ธนาคารจะเปลี่ยนแปลงประเภทบัญชีไปเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สปีดดี ซีไอเอ็มบี ไทย (“Speed D”) ทั้งนี้ ลูกค้าที่ยังคงมีบัญชีเงินฝาก Speed D จะไม่สามารถเปิดบัญชีเงินฝาก Speed D+ เพิ่มเติมได้

(2)กรุณาศึกษาและทำความเข้าใจ “วิธีการรักษาประเภทบัญชีเงินฝาก Speed D+”

 • ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเงินฝาก Speed D+ เป็นประเภทบัญชีเดี่ยวเท่านั้น
 • บัญชีเงินฝาก Speed D+ และ Speed D เป็นบัญชีประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก โดยธนาคารจะจัดส่ง e-Statement ให้กับลูกค้าทุกสิ้นเดือน ตามอีเมลที่ลูกค้าแจ้งไว้กับธนาคาร ณ วันที่เปิดบัญชี
 • ผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝาก Speed D เป็นบัญชีที่ธนาคารใช้สำหรับเปลี่ยนประเภทบัญชี สำหรับกรณีที่ลูกค้าไม่ได้คงสถานะทางการเงินตามธนาคารกำหนด  ดังนั้นลูกค้าไม่สามารถขอเปิดบัญชีเงินฝาก Speed D ได้
 • ลูกค้าไม่สามารถขอบัตรเดบิตเพื่อใช้ทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านบัญชีเงินฝาก Speed D+ หรือ Speed D ได้ 

วิธีการรักษาประเภทบัญชีเงินฝาก Speed D+

 

ลูกค้าเป็นสมาชิก CIMB Preferred ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุน (โดยรายละเอียดตามหมายเหตุข้อที่ 2) เพื่อคงมูลค่า Wealth Under Management หรือ WUM อย่างน้อย 1 ล้านบาท ภายในเดือนที่ 6 ของการเปิดบัญชีเงินฝาก Speed D+ และคง (หรือเพิ่ม) มูลค่าการลงทุนนี้ไว้ตลอดระยะเวลาที่ท่านต้องการใช้บัญชีเงินฝาก Speed D+

 

“การปรับปรุงประเภทบัญชีเงินฝาก Speed D+ เป็นบัญชีบัญชีเงินฝาก Speed D”

ธนาคารจะพิจารณาปรับปรุงประเภทบัญชีเงิฝาก Speed D+ เป็น Speed D หากพบว่า

ในเดือนที่ 6 หลังจากวันที่เปิดบัญชีเงินฝาก Speed D+ แล้วท่านมิได้เพิ่มการลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะดำเนินการพิจารณาปรับปรุงประเภทบัญชีเป็นบัญชีเงินฝาก Speed D ตั้งแต่วันที่ 15 ของเดือนที่ 7 นับแต่วันที่เปิดบัญชีเงินฝาก Speed D+ และ

หลังจากเดือนที่ 7 ของการเปิดบัญชีเงินฝาก Speed D+ เป็นต้นไป ธนาคารจะพิจารณาข้อมูลการลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุน และเมื่อพบว่าการลงทุนฯ ของท่านมิได้เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารแล้ว หรือ คงมูลค่า WUM 1 ล้านบาท ณ วันสิ้นเดือน เป็นเวลาไม่ถึง 6 เดือน ธนาคารจะปรับปรุงประเภทบัญชี เป็นบัญชีเงินฝาก Speed D ในวันที่ 15 ของเดือนมกราคม ถัดไป

 

อย่างไรก็ตาม หากประเภทบัญชีเงินฝากของท่านถูกปรับปรุงเป็นบัญชีเงินฝาก “Speed D” แล้ว และท่านสามารถคงสัดส่วน WUM ได้ตามที่ธนาคารกำหนดนับแต่เดือนที่ 7 หลังจากวันที่เปิดบัญชีเป็นต้นไป ธนาคารจะปรับปรุงประเภทบัญชีของท่านเป็น “Speed D+” ได้ตามเดือนที่ท่านสามารถรักษามูลค่าการลงทุน WUM ตามที่ธนาคารกำหนด

 

หมายเหตุ

1. ลูกค้าสามารถศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝาก จากประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร ณ ปัจจุบันได้จาก www.cimbthai.com หรือ ติดต่อ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา หรือ CIMB Thai Care Center โทร. 02-626-7777 ทุกวัน

2. รายละเอียดการคำนวณสัดส่วนผลิตภัณฑ์การลงทุน (WUM)

 

ผลิตภัณฑ์ เงื่อนไขการคำนวณมูลค่า

1. กองทุนรวม (Mutual Fund)

คำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันสิ้นเดือน (Monthly NAV at month end)
2. หุ้นกู้ตลาดแรก (Primary Bond)

คำนวณจากยอดการถือครอง ณ วันสิ้นเดือน 

3. หุ้นกู้ตลาดรอง (Secondary Bond) คำนวณจากยอดการถือครอง ณ วันสิ้นเดือน และไม่นับรวมยอดการขายคืนกับทางธนาคาร
4. ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต (Life Insurance) ประกันวินาศภัย (Non-life Insurance) และ ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-linked หรือ UL) คำนวณจากเบี้ยประกันชำระสะสม ณ วันสิ้นเดือน
5. หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structure Debenture) คำนวณจากยอดการถือครอง ณ วันสิ้นเดือน
5. ผลิตภัณฑ์การเงินที่มีเงื่อนไขพิเศษอื่นๆตามที่ธนาคาร กำหนด เช่น หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (Perpetual bond) คำนวณจากยอดการถือครอง ณ วันสิ้นเดือน

 

3. ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยท่านสามารถตรวจสอบได้จาก https://preferred.cimbthai.com กรณีมีการโต้แย้งให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด

4. ธนาคารจะแจ้งเตือนการปรับปรุงประเภทบัญชีเงินฝาก Speed D+ และ Speed D ในช่วงก่อนและหลังการปรับปรุง ตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร ผ่านทางอีเมล หรือ ผ่านทาง “การแจ้งเตือน” (Notification) ในแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking และ/หรือ แอปพลิเคชัน myPreferred (สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิก CIMB Preferred เท่านั้น) โดยลูกค้าต้องเลือกการเปิดรับการแจ้งเตือนของแอปพลิเคชันในการตั้งค่าจากอุปกรณ์ของท่าน หรือ ช่องทางอื่นๆ ที่ธนาคารกำหนด

 

ประกาศ! ธนาคารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ฯเป็นดังรายละเอียดข้างต้น มีผลตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ตามเงื่อนไขหลักในเอกสารข้อมูลขั้นต่ำของผลิตภัณฑ์ โดยมีผลกับลูกค้าบัญชี Speed D+ และ Speed D ทุกราย

 

 

 

 

ตารางเปิดเผยข้อมูล