คุณอยู่ที่

 • ทำไมต้อง CIMB Preferred
 • บริการเพื่อความมั่งคั่ง
 • มุมมองเศรษฐกิจ
 • วิธีการเข้าร่วมเป็น CIMB Preferred
 • บริการช่วยเหลือสำหรับคุณ
 • ลิงค์ด่วน
CIMB Rewards Program
โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะ
ค้นหาระดับความเสี่ยงในการลงทุนของคุณ
บริการทางการเงินและการลงทุน
คำแนะนำการลงทุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญ
อัปเดตภาวะตลาด

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

ถอนเงินสดได้ทั่วโลก
ปลอดภัย
เอกสิทธิ์สถานะในระดับภูมิภาค
ถอนเงินสด
ใช้จ่ายได้ทั่วโลก

เงื่อนไขและคุณสมบัติของการเปิดบริการ

 • ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 • ต้องมีบัญชีออมทรัพย์ หรือ บัญชีกระแสรายวันที่เป็นบัญชีบุคคลธรรมดา หรือ บัญชีร่วมสองคนที่มีเงื่อนไข คนใดคนหนึ่งมีสิทธิ์ถอนเงินได้ หรือบัญชีร้านค้า ที่มีชื่อเจ้าของบัญชีคนเดียว
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าธรรมเนียม

รายการค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการออกบัตรทดแทน 100 บาท/ บัตร
ค่าธรรมเนียมรายปี

100 บาท/ปี

ค่าธรรมเนียมการทำรายการที่เครื่องเอทีเอ็ม อัตราค่าธรรมเนียม/จำนวนครั้ง
จำนวนครั้งที่ทำรายการ 14 ครั้ง / วัน
ทำรายการถอนเงินข้ามเขต ต่างธนาคาร ฟรี
ทำรายการโอนเงินต่างธนาคาร (ORFT) 1 - 10,000 = 25 บาท
10,001 - 50,000 = 35 บาท
*จำกัดรายการละไม่เกิน 50,000 บาท
ทำรายการถอนเงิน/ สอบถามยอด เครื่อง ATM ที่มี VISA PLUS ในต่างประเทศ 100 บาท/รายการ

หมายเหตุ: การนับจำนวนครั้งของการทำรายการ เริ่มจากวันที่ 1 ของเดือน

ตารางเปิดเผยค่าธรรมเนียม