คุณอยู่ที่

  • ทำไมต้อง CIMB Preferred
  • บริการเพื่อความมั่งคั่ง
  • มุมมองเศรษฐกิจ
  • วิธีการเข้าร่วมเป็น CIMB Preferred
  • บริการช่วยเหลือสำหรับคุณ
  • ลิงค์ด่วน
CIMB Rewards Program
โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะ
ค้นหาระดับความเสี่ยงในการลงทุนของคุณ
บริการทางการเงินและการลงทุน
คำแนะนำการลงทุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญ
อัปเดตภาวะตลาด

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

พร้อมให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ
สินทรัพย์ลงทุนหลากหลาย
สะดวกสบาย
ผลตอบแทนสูง

สินเชื่อ Wealth Credit Line

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ Wealth Credit Line เป็นบริการสินเชื่อเพื่อการลงทุน (Re-investment) เพื่อเป็นวงเงินสํารองสําหรับการซื้อผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ออกผลิตภัณฑ์ หรือ เป็นตัวแทนจําหน่ายเท่านั้น โดยใช้สินทรัพย์ทางการเงินเป็น หลักประกัน สามารถเบิกถอนวงเงินผ่านเจ้าหน้าที่ Relationship manager (RM)

ลักษณะของวงเงิน WCL

รูปแบบวงเงิน วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน

จํานวนวงเงินสูงสุดต่อราย

1-50 ล้านบาท

ระยะเวลาการเบิกใช้วงเงิน

*ตามระยะเวลาของสินทรัพยที่นําไปลงทุน แต่ไม่เกิน 1 ปี
การทบทวนวงเงิน: รายปี
การชำระสินเชื่อ

เงินต้น - ชําระเงินต้นทั้งจํานวนเมื่อครบกําหนดหรือตามที่ระบุในสัญญา

ดอกเบี้ย - ชําระรายเดือน ตัดชําระทุกวันที่ 1 เมื่อมียอดการเบิกใช้วงเงิน เป็นอัตราคงที่

 

สูตรคํานวณอัตราดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยปกติ = ยอดเงินรวม (จํานวนเงินที่เบิกถอนหรือยอดคงค้างหลังหักเงินที่ชําระ) x อัตรดอกเบี้ย x จํานวนวัน / 365 วัน
(จํานวนวันตามปฎิทิน)

ระยะเวลาเทอมการเบิกใช้

อายุของสินทรัพย์ที่เบิกใช้ไปลงทุน *ประเภทสินทรัพย์ที่นําไปลงทุน เทอมการเบิกใช้

ระยะสั้น (ไม่เกิน 1 ปี)

ELN, KIKO, Smile (หุ้นกู้ระยะสั้น ไม่เกิน 1 ปี) ตามระยะเวลาของสินทรัพย์ที่นําไปลงทุน
ระยะยาว (1 ปีชึ้นไป หรือไม่มีวันหมดอายุ) กองทุนรวม หุ้นกู้ตลาดรอง หุ้นกู้ตลาดแรก สามารถต่ออายุวงเงินได้คราวละ 1 ปี หรือ เมื่อสิ้นสุดอายุการลงทุน

คุณสมบัติของลูกค้า

สัญชาติ บุคคลธรรมดา สัญชาติไทยเท่านั้น

อายุ

ตั้งแต่ 21-75 ปี
AUM ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ WCL

วงเงิน (ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ยลอยตัว (%ต่อปี)

ต่ํากว่า 20 ล้านบาท

MRR – 4.36% (4.89%)
20 ล้านบาทขึ้นไป MRR – 4.47% (4.78%)

หมายเหตุ: อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 4.78% - 4.89% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ย MRR ณ วันที่ 4 ต.ค. 66 = 9.25%

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

 

อัตราส่วน LTV ของหลักประกันแต่ละประเภท

สัญชาติ ชนิดของหลักประกัน

เงินฝากของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

95%
พันธบัตรรัฐบาล 90% ของราคาตลาด (Mark to Market)
หุ้นกู้บริษัทรัฐวิสาหกิจ และหุ้นกู้บริษัทเอกชน สูงสุด 80% ของราคาตลาด (Mark to Market)
Rating AA ขึ้นไป 80%
AA- 75%
A+ 70%
A 65%
A- 60%
BBB+ 55%
BBB 50%
Structured Debenture
(ประเภทคุ้มครอง เงินต้นและออกโดย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย)
80% ของมูลค่าเงินต้นที่คุ้มครอง

ตัวอย่างกลไกของ WCL

หุ้นกู้ Rating AA |10 ลบ.
อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี อายุคงเหลือ 2 ปี
วงเงิน WCL
(ลบ.)
Drawdown
(ลบ.)
อัตราดอกเบี้ย WCL
(ต่อปี)**
อัตราผลตอบแทน
(ต่อปี)*
หุ้นกู้ Rating AA | 10 ลบ. (นํามาทํา WCL) อัตรา
ดอกเบี้ย 2% ต่อปี อายุคงเหลือ 2 ปี
- - - 2% x 10 ลบ.

หุ้นกู้ Rating AA | 10 ลบ. (นํามาทํา WCL)
อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี อายุคงเหลือ 2 ปี
วงเงิน WCL | 8 ลบ.

8 - - 2% x 10 ลบ.
หุ้นกู้ Rating AA | 10 ลบ. (นํามาทํา WCL)
อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี อายุคงเหลือ 2 ปี
วงเงิน WCL | 8 ลบ.
หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง | 5 ลบ. (ใช้เงินกู้ WCL)
อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี
8 5 3% 2% x 10 ลบ. +
5% x 5 ลบ. –
3% x 5 ลบ.

ค่าใช้จ่ายสําหรับสินเชื่อ WCL (ค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ)

อากรแสตมป์ 0.05% ของของวงเงินอนุมัติ(สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)
ค่าจดหลักประกันทางธุรกิจ (เงินฝาก)

0.10% ของเงินฝากที่จดจํานํา (สุงสุดไม่เกิน 1,000 บาท) ไม่รวมอากรแสตมป์ 15 บาท
ค่าจดจํานํา (พันธบัตร / หุ้นกู้ / หุ้นกู้อนุพันธ์) 1,000 บาทต่อรายการ สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

ข้อควรระวังปฏิบัติตามข้อกําหนดและภาระหน้าที่ได้

  • คำเตือน : กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
  • กรณีที่ท่านชําระคืนไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนด (ชําระล่าช่าหรือไม่ตรงตามวันที่กําหนด) ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ย เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจริงในสัญญาไม่เกิน 3% ต่อปี สําหรับทุกวงเงินนับตั้งแต่วันที่ครบกําหนดชําระในงวด นั้น จนกว่าจะมีการชําระคืนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนด ธนาคารจึงจะปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานสําหรับวงเงินนั้นๆ ทั้งนี้ ดอกเบี้ยค่าปรับ ค่าบริการ ค่าเบี้ยปรับล่าช้าหรือค่าธรรมเนียมใดๆ เมื่อคํานวณรวมกันแล้วไม่เกิน ดอกเบี้ยสูงสุดตามที่ กฎหมายกําหนดและธนาคารอาจจําเป็นต้องบอกเลิกสัญญาและดําเนินการทางกฎหมายต่อไป
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีเพื่อการลงทุน (Investment Account) ของท่าน โดยธนาคารจะต้องปิดวงเงินสินเชื่อ และท่านต้องชําระเงินคืนที่เหลือเพื่อปิดบัญชีสินเชื่อด้วย
  • สิทธิในการหักกลบลบหนี้ : สถาบันการเงินมีสิทธิในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของท่านเพื่อชําระหนี้คงค้างที่ท่านมีอยู่กับ สถาบันการเงิน
  • สถาบันการเงินอาจจําเป็นต้องบอกเลิกสัญญาและดําเนินการทางกฎหมายต่อไป
  • ธนาคารจะนําเงินที่ได้รับจากการชําระไปตัดชําระหนี้ โดยตัดค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และเงินต้นที่ค้างชําระทั้งจํานวน

ความเสี่ยงผลิตภัณฑ์

  • อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อ Wealth Credit Line เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร และ / หรือ หากลูกค้ามีการชําระล่าช้าหรือไม่ตรงตามที่ธนาคารกําหนด ธนาคารอาจปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยสูงสุด
  • ธนาคารทําการคํานวณมูลค่าสินทรัพย์ที่เป็นหลักประกันโดยให้สะท้อนราคาตลาดที่เป็นธรรม (Mark to Market) ทุกวัน หาก หลักประกันมีมูลค่าลดลงมากกว่าที่กําหนดไว้ ทางลูกค้าจะต้องนําเงินสดมาจ่ายส่วนต่าง หรือ นําสินทรัพย์ทางการเงินอื่นมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มภายในระยะเวลาที่ธนาคารกําหนด

 

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.cimbthai.com หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ทุกสาขาของธนาคาร หรือ ที่ CIMB Thai Care Center โทร. 02 626 7777