คุณอยู่ที่

 • ทำไมต้อง CIMB Preferred
 • บริการเพื่อความมั่งคั่ง
 • มุมมองเศรษฐกิจ
 • เอกสิทธิ์ในระดับภูมิภาค
 • บริการช่วยเหลือสำหรับคุณ
 • ลิงค์ด่วน
คะแนนสะสม Preferred Points
โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะ
ค้นหาระดับความเสี่ยงในการลงทุนของคุณ
บริการทางการเงินและการลงทุน
คำแนะนำการลงทุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญ
อัปเดตภาวะตลาด

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

พร้อมให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ
สินทรัพย์ลงทุนหลากหลาย
สะดวกสบาย
ผลตอบแทนสูง

สินเชื่อ Wealth Credit Line

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ Wealth Credit Line เป็นบริการสินเชื่อเพื่อการลงทุน (Re-investment) เพื่อเป็นวงเงินสํารองสําหรับการซื้อผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ออกผลิตภัณฑ์ หรือ เป็นตัวแทนจําหน่ายเท่านั้น โดยใช้สินทรัพย์ทางการเงินเป็น หลักประกัน สามารถเบิกถอนวงเงินผ่านเจ้าหน้าที่ Relationship manager (RM)

ลักษณะของวงเงิน WCL

รูปแบบวงเงิน วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน

จํานวนวงเงินสูงสุดต่อราย

1-50 ล้านบาท

ระยะเวลาการเบิกใช้วงเงิน

*ตามระยะเวลาของสินทรัพยที่นําไปลงทุน แต่ไม่เกิน 1 ปี
การทบทวนวงเงิน: รายปี
การชำระสินเชื่อ

เงินต้น - ชําระเงินต้นทั้งจํานวนเมื่อครบกําหนดหรือตามที่ระบุในสัญญา

ดอกเบี้ย - ชําระรายเดือน ตัดชําระทุกวันที่ 1 เมื่อมียอดการเบิกใช้วงเงิน เป็นอัตราคงที่

 

สูตรคํานวณอัตราดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยปกติ = ยอดเงินรวม (จํานวนเงินที่เบิกถอนหรือยอดคงค้างหลังหักเงินที่ชําระ) x อัตรดอกเบี้ย x จํานวนวัน / 365 วัน
(จํานวนวันตามปฎิทิน)

คุณสมบัติของลูกค้า

สัญชาติ บุคคลธรรมดา สัญชาติไทยเท่านั้น

อายุ

ตั้งแต่ 21-75 ปี
AUM ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป

ข้อควรระวังปฏิบัติตามข้อกําหนดและภาระหน้าที่ได้

 • กรณีที่ท่านชําระคืนไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนด (ชําระล่าช่าหรือไม่ตรงตามวันที่กําหนด) ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ย เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจริงในสัญญาไม่เกิน 3% ต่อปี สําหรับทุกวงเงินนับตั้งแต่วันที่ครบกําหนดชําระในงวด นั้น จนกว่าจะมีการชําระคืนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนด ธนาคารจึงจะปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานสําหรับวงเงินนั้นๆ ทั้งนี้ ดอกเบี้ยค่าปรับ ค่าบริการ ค่าเบี้ยปรับล่าช้าหรือค่าธรรมเนียมใดๆ เมื่อคํานวณรวมกันแล้วไม่เกิน ดอกเบี้ยสูงสุดตามที่ กฎหมายกําหนดและธนาคารอาจจําเป็นต้องบอกเลิกสัญญาและดําเนินการทางกฎหมายต่อไป
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีเพื่อการลงทุน (Investment Account) ของท่าน โดยธนาคารจะต้องปิดวงเงินสินเชื่อ และท่านต้องชําระเงินคืนที่เหลือเพื่อปิดบัญชีสินเชื่อด้วย
 • สิทธิในการหักกลบลบหนี้ : สถาบันการเงินมีสิทธิในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของท่านเพื่อชําระหนี้คงค้างที่ท่านมีอยู่กับ สถาบันการเงิน
 • สถาบันการเงินอาจจําเป็นต้องบอกเลิกสัญญาและดําเนินการทางกฎหมายต่อไป
 • ธนาคารจะนําเงินที่ได้รับจากการชําระไปตัดชําระหนี้ โดยตัดค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และเงินต้นที่ค้างชําระทั้งจํานวน

ความเสี่ยงผลิตภัณฑ์

 • อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อ Wealth Credit Line เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร และ / หรือ หากลูกค้ามีการชําระล่าช้าหรือไม่ตรงตามที่ธนาคารกําหนด ธนาคารอาจปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยสูงสุด
 • ธนาคารทําการคํานวณมูลค่าสินทรัพย์ที่เป็นหลักประกันโดยให้สะท้อนราคาตลาดที่เป็นธรรม (Mark to Market) ทุกวัน หาก หลักประกันมีมูลค่าลดลงมากกว่าที่กําหนดไว้ ทางลูกค่าจะต้องนําเงินสดมาจ่ายส่วนต่าง หรือ นําสินทรัพย์ทางการเงินอื่นมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มภายในระยะเวลาที่ธนาคารกําหนด

 

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.cimbthai.com หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ทุกสาขาของธนาคาร หรือ ที่ CIMB Thai Care Center โทร. 02 626 7777