คุณอยู่ที่

 • ทำไมต้อง CIMB Preferred
 • บริการเพื่อความมั่งคั่ง
 • มุมมองเศรษฐกิจ
 • วิธีการเข้าร่วมเป็น CIMB Preferred
 • บริการช่วยเหลือสำหรับคุณ
 • ลิงค์ด่วน
CIMB Rewards Program
โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะ
ค้นหาระดับความเสี่ยงในการลงทุนของคุณ
บริการทางการเงินและการลงทุน
คำแนะนำการลงทุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญ
อัปเดตภาวะตลาด

Benefits & Privileges

เงินผลประโยชน์จ่ายคืน
คุ้มครองระยะยาว
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

คุณลักษณะเด่น

 

 • จ่ายเบี้ยฯ เพียง 5 ปี ไม่ต้องตรวจและตอบคำถามสุขภาพ (การพิจารณารับประกันภัย เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด)
 • รับเงินคืนทุกๆ 2 ปีกรมธรรม์ ปีละ 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย2  ครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสัญญา
 • รวมรับเงินคืนตลอดสัญญารับ 535% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • พร้อมโอกาสรับเงินปันผลจากการลงทุน3 เมื่อครบกําหนดสัญญา หรือ ณ วันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป หรือ ณ วันขอใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์ ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 6 เป็นต้นไป อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
 • รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 550% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย4 พร้อมโอกาสรับเงินปันผล3 (ถ้ามี)

 

1 ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาการชำระเบี้ยฯ และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครอง

ก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินคืนเท่ากับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์หรือจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว

2 ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2, 4, 6, 8, 10, 12 และ 14

3 โอกาสรับเงินปันผล จากการนำเงินไปลงทุนของบริษัทฯ โดยอ้างอิงตามดัชนี “Eastspring Global Diversified Multi Asset Index" ซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่

ไม่รับรองการจ่าย จำนวนเงินปันผลที่จะได้รับขึ้นอยู่กับผลตอบแทนตามระดับดัชนี ณ วันครบกำหนดสัญญา หรือ ณ วันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ตั้งแต่

ปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป หรือ ณ วันขอใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์ ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 6 เป็นต้นไป อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์

4 ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5 – สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15

สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี

 

 

เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

สิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง

 

 

ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่

 • รับเงินคืนทุกๆ 2 ปีกรมธรรม์ ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2, 4, 6, 8, 10, 12 และ 14 ปีละ 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

บริษัทฯ จะจ่ายเงินผลประโยชน์ ให้แก่ผู้รับประโยชน์ตาม % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และรับเงินปันผล (ถ้ามี) ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป

 • ปีกรมธรรม์ที่ 1 รับ 105% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 2 รับ 220% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 3 รับ 330% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 4 รับ 440% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 5-15 รับ 550% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 
 • อายุรับประกันภัยตั้งแต่ 1 เดือน – 70 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย ของบมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี: ขึ้นอยู่กับเพศและอายุของผู้เอาประกันภัย

ตัวอย่างการคำนวณเงินปันผล

วิธีการชำระเบี้ยประกันภัย

 
 • สามารถชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปีเท่านั้น
 • ชำระเบี้ยประกันภัยงวดแรก / ปีแรก สามารถชำระด้วยเงินสด เช็ค บัตรเครดิต (วีซ่า หรือมาสเตอร์ หรือ เจซีบี ทุกธนาคาร)
 • ชำระเบี้ยประกันภัย ปีต่ออายุ สามารถชำระด้วยเงินสด เช็ค บัตรเครดิต (วีซ่า หรือ มาสเตอร์ หรือเจซีบี ทุกธนาคาร) และการหักผ่านบัญชีธนาคาร สำหรับการชำระแบบหักบัญชีธนาคาร จะมีการเก็บข้อมูลบัญชีและธนาคารล่วงหน้าในแบบคำขอเอาประกันภัย และจะเริ่มหักบัญชีในงวดถัดไป

หมายเหตุ

 
 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขายเท่านั้น มิใช่สัญญาประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • ผลิตภัณฑ์นี้เป็นการประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน
 • รับประกันชีวิตโดย บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)   การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต ให้บริการเพื่อการทำประกันภัย และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าประกันชีวิตเท่านั้น
 • ช่องทางติดต่อธนาคาร : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา, CIMB Thai Care Center 0 2626 7777, CIMB Thai website www.cimbthai.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด(มหาชน) ทุกสาขา หรือ CIMB Thai Care Center 0 2626 7777, CIMB Thai website : www.cimbthai.com
 • บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10, 29-31 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  Customer Service Center 1621 (ในวันและเวลาทำการ) โทรสาร 0 2353 4888  อีเมล hotline@prudential.co.th