Wealth credit line

ยกระดับประสบการณ์ลงทุน กับ Wealth Credit Line ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

ยกระดับประสบการณ์ลงทุน กับ Wealth Credit Line ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 3.35%* ต่อปี (MRR-5.90%) สำหรับลูกค้า WCL ที่มีหลักประกันต่อไปนี้

  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ บัญชีเงินฝากประจำ ของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
  • พันธบัตรรัฐบาล
  • หุ้นกู้บริษัทรัฐวิสาหกิจ ที่ค้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง ที่มี rating ในช่วง A- ถึง AAA
  • หุ้นกู้บริษัทรัฐวิสาหกิจ ที่ไม่ได้ค้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง ที่มี rating ในช่วง AA- ถึง AAA
  • หุ้นกู้บริษัทเอกชน ที่มี rating ในช่วง AA- ถึง AAA

 

ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567

 

*อ้างอิงดอกเบี้ยตามสัญญา MRR-5.90%  โดยอัตราดอกเบี้ย MRR ณ วันที่ 4 ต.ค. 66 = 9.25% ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

MOVING FORWARD WITH YOU

 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • Website CIMB THAI Wealth
  • Wealth & Preferred Line ID: @CIMBTHAIWealth
  • CIMB Preferred โทร 02 626 7888 หรือสอบถามได้ทุกสาขาของธนาคาร