คุณอยู่ที่

 • ทำไมต้อง CIMB Preferred
 • บริการเพื่อความมั่งคั่ง
 • มุมมองเศรษฐกิจ
 • วิธีการเข้าร่วมเป็น CIMB Preferred
 • บริการช่วยเหลือสำหรับคุณ
 • ลิงค์ด่วน
CIMB Rewards Program
โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะ
ค้นหาระดับความเสี่ยงในการลงทุนของคุณ
บริการทางการเงินและการลงทุน
คำแนะนำการลงทุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญ
อัปเดตภาวะตลาด

Travel

บริการลีมูซีน Toyota Camry หรือเทียบเท่า ภายในประเทศ

บริการลีมูซีน Toyota Camry หรือเทียบเท่า ภายในประเทศ (เขตกรุงเทพมหานคร อำเภอบางพลี และบางเสาธง)

1,300 Points (Expire : 31 Dec 2024)

บริการลีมูซีน Toyota Camry หรือเทียบเท่า ภายในประเทศ (เขตกรุงเทพมหานคร อำเภอบางพลี และบางเสาธง) 

1,300 Points

 

 • Toyota Camry หรือเทียบเท่า ในประเทศ จำนวน 1 เที่ยว
 • สำหรับผู้โดยสาร 2 ท่าน 
 • กระเป๋าสัมภาระขนาดไม่เกิน 28 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
 • บริการรับส่งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ดอนเมือง เท่านั้น
 • พื้นที่ให้บริการ กรุงเทพมหานครสำหรับสนามบินทั้งสองแห่ง 
 • พื้นที่ให้บริการ อำเภอบางพลีและอำเภอบางเสาธง สำหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเท่านั้น

More information

 • สิทธิประโยชน์เฉพาะสมาชิก CIMB Preferred เท่านั้น ไม่อนุญาตให้โอนสิทธิประโยชน์นี้ให้แก่ผู้อื่นได้ โดยสมาชิกจะต้องแสดงบัตรสมาชิก, บัตรเดบิต หรือ บัตรสมาชิกอิเล็กทรอนิกส์ ของ CIMB Preferred และแสดง E-Coupon บนแอปพลิเคชัน myPreferred ที่สมบูรณ์พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการ
 • กรุณาทำการสำรองล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนเข้ารับบริการ ในแบบฟอร์มการจองผ่านแอปพลิเคชัน myPreferred สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CIMB Preferred Concierge ตลอด 24 ชั่วโมง โทร 02 021 0182  หรืออีเมล cimbpreferred@lifestyle-cimbth.com ตลอด 24 ชั่วโมง
 • การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อสถานะการจองบนแอปพลิเคชัน myPreferred เปลี่ยนจาก “การจองอยู่ระหว่างดำเนินการ” เป็น “การจองเสร็จสมบูรณ์” เท่านั้น  ซึ่งท่านจะได้รับ SMS ยืนยันเมื่อการจองสมบูรณ์
 • การเปลี่ยนแปลงวันเข้ารับบริการ กรุณาแจ้งความประสงค์กับ CIMB Preferred Concierge ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันเข้าใช้บริการ 
 • ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงน้อยกว่า 24 ชั่วโมง หรือไม่แสดงตนตามที่นัดหมายไว้ (No-Show) ในกรณีไม่เข้ารับบริการตามวันและเวลาที่สำรองสิทธิ์ จะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ์ครบถ้วนแล้ว
 • บริการรับ-ส่งระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง ในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ เท่านั้น  
 • ประเภทรถ Toyota Camry รองรับผู้โดยสารไม่เกิน 2 ท่าน และกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 2 ใบ (ใบละขนาดไม่เกิน 28 นิ้ว)
 • สมาชิกสามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2567
 • ในกรณีที่ บริษัท เอฟซีซี เซอร์วิสเซส จำกัด ไม่สามารถจัดชนิดรถตามที่ทำการสำรองไว้ได้ ทางบริษัทฯ จะจัดหารถทดแทนที่มีระดับเทียบเท่าหรือสูงกว่า โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 
 • การรอรับที่สนามบิน: 
 • เจ้าหน้าที่จะรอรับผู้โดยสารที่ “จุดนัดพบ” เท่านั้น เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการนัดหมายและให้เป็นไปตามกฏของการท่าอากาศยาน  ไม่สามารถเปลี่ยนจุดนัดพบได้
 • “จุดนัดพบสนามบินสุวรรณภูมิ” อาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประตู 3-4 
 • “จุดนัดพบสนามบินดอนเมือง” อาคารผู้โดยสารขาเข้าเที่ยวบินต่างประเทศ จุดนับพบ อาคาร 1 ชั้น G ประตู 5 หรืออาคารผู้โดยสารขาเข้าเที่ยวบินในประเทศ จุดนัดพบ อาคาร 2 ชั้น G ประตู 11
 • เจ้าหน้าที่จะรอพบผู้โดยสารเป็นระยะเวลา 120 นาที โดยเริ่มนับเวลาที่เครื่องบินมาถึงสนามบิน  หากเจ้าหน้าที่รอเกิน 120 นาที  จะมีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในอัตราที่กำหนด โดยเริ่มนับจากนาทีที่ 121 กรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่พบผู้โดยสารและไม่สามารถติดต่อได้ ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปล่อยรถ และจะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ์ครบถ้วนแล้ว

 

 • การรอรับจากที่พัก: 
 • พนักงานขับรถจะรอที่สถานที่นัดหมายเป็นเวลา 30 นาที โดยเริ่มนับจากเวลานัดรับ หากพนักงานรอเกิน 30 นาที จะมีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในอัตราที่กำหนด  โดยเริ่มนับจากนาทีที่ 31 และทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความล่าช้าที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางทั้งทางบกและทางอากาศ กรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่พบผู้โดยสารและไม่สามารถติดต่อได้ ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปล่อยรถ และจะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ์ครบถ้วนแล้ว
 • กรณีมีความประสงค์ให้รอรับเกินจากเวลาที่กำหนดไว้ มีค่าธรรมเนียม 500 บาท/ชั่วโมง โดยสมาชิกต้องแจ้งความประสงค์ก่อนถึงเวลาที่กำหนด 15 นาที และชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงให้กับผู้ให้บริการ
 • กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถจัดรถเข้ารับได้ตามกำหนดเวลาอันมีสาเหตุมาจากการเกิดอุบัติเหตุ การจราจรหนาแน่น การปิดถนน น้ำท่วม หรือการก่อการร้าย จะทำการจัดรถเข้ารับทดแทนในเวลาที่ได้ทำการจอง โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบทันที 
 • สมาชิกสามารถดูวันหมดอายุของคูปองได้ทางแอปพลิเคชัน myPreferred กรณีท่านเลือกรับสิทธิประโยชน์แบบบริการสำรองล่วงหน้า (Reservation) เมื่อเลือกรับสิทธิประโยชน์แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนทุกกรณี
 • สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชันอื่นๆ ได้
 • ธนาคารได้มอบหมายให้ บริษัท เอฟซีซี เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นผู้ให้บริการแก่สมาชิก 
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบได้ทางแอปพลิเคชัน myPreferred และ www.cimbthai.com/th/preferred  ทั้งนี้ การใช้บริการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของร้านค้าผู้ให้บริการนั้นๆ  กรณีมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารและผู้ให้บริการเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามการใช้บริการและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CIMB Preferred Concierge โทร. 02 021 0182