คุณอยู่ที่

 • ทำไมต้อง CIMB Preferred
 • บริการเพื่อความมั่งคั่ง
 • มุมมองเศรษฐกิจ
 • วิธีการเข้าร่วมเป็น CIMB Preferred
 • บริการช่วยเหลือสำหรับคุณ
 • ลิงค์ด่วน
CIMB Rewards Program
โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะ
ค้นหาระดับความเสี่ยงในการลงทุนของคุณ
บริการทางการเงินและการลงทุน
คำแนะนำการลงทุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญ
อัปเดตภาวะตลาด

Benefits & Privileges

ผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต
ผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีทุพพลถาวรสิ้นเชิง
ความคุ้มครอง

คุณลักษณะเด่น

 

 • มั่นใจ ไม่ทิ้งภาระให้ครอบครัว หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน คุ้มครองการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง
 • คุ้มครองเพิ่มเติมหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หากเกิดเหตุไม่คาดฝันจากอุบัติเหตุ รับความคุ้มครองเพิ่มเติม 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น
 • ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว เลือกระยะเวลาความคุ้มครอง ได้ตั้งแต่ 1 – 30 ปี
 • ลดหย่อนภาษี สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร)

สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี

 

กรมธรรม์ประกันภัยที่มีระยะเวลาของความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยในส่วนความคุ้มครองสุขภาพ สามารถนำมาใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

 

 1. คุ้มครองกรณีที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินผลประโยชน์เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยของเดือนที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
 2. คุ้มครองกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง กรณีที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพนั้นเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน บริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินผลประโยชน์เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงของเดือนที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยเริ่มต้นการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 3. กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุรับความคุ้มครองเพิ่ม 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (คงที่ตลอดสัญญา)

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 
 • อายุรับประกันภัย : 20 – 65 ปี (รวมระยะเวลาเอาประกันภัยไม่เกินอายุ 70 ปี)
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย : 1- 30 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 100,000 บาท
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด: ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของ บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)

เบี้ยประกันภัย:  ขึ้นอยู่กับเพศ อายุของผู้ขอเอาประกันภัย และระยะเวลาความคุ้มครอง

หมายเหตุ

 
 • การทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อไม่มีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อ เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขายเท่านั้น มิใช่สัญญาประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขของกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ผลิตภัณฑ์นี้เป็นการประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ สมาชิกผู้เอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา สมาชิกผู้เอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต ให้บริการเพื่อการทำประกันภัย และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าประกันชีวิตเท่านั้น  รับประกันชีวิต โดย บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด(มหาชน) ทุกสาขา หรือ CIMB Thai Care Center 0 2626 7777, CIMB Thai website : www.cimbthai.com
 • บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10, 29-31 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  Customer Service Center 1621 (ในวันและเวลาทำการ) โทรสาร 0 2353 4888  อีเมล hotline@prudential.co.th