สินเชื่อมอร์เกจพาวเวอร์

สินเชื่ออเนกประสงค์ อัตราดอกเบี้ยต่ำ สำหรับคนมีบ้าน 3 รูปแบบ ตอบสนองทุกความต้องการให้เป็นจริงด้วย
 1. วงเงินกู้ (Mortgage Power Cash) หรือ
 2. วงเงินโอดี (Mortgage Power Line) หรือ
 3. วงเงินผสม (Mortgage Power Mix)

สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักทรัพย์

ประเภทสินเชื่อ ประเภทหลักทรัพย์
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์
เงินกู้ 95% ของราคาประเมิน 90% ของราคาประเมิน 80% ของราคาประเมิน
โอดี 50% ของราคาประเมิน 50% ของราคาประเมิน 50% ของราคาประเมิน
วงเงินผสม 90% ของราคาประเมิน
(โดยเป็น โอดี ไม่เกิน 50% ของราคาประเมิน)
85% ของราคาประเมิน
(โดยเป็น โอดี ไม่เกิน 50% ของราคาประเมิน)
75% ของราคาประเมิน
(โดยเป็น โอดี ไม่เกิน 50% ของราคาประเมิน)


คุณสมบัติสำหรับผู้สมัคร
 • ผู้มีสัญชาติไทยและพักอาศัยในประเทศไทย
 • พนักงานประจำ, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ, ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวและเจ้าของกิจการ
 • อายุ
  • 21 - 62 ปี สำหรับวงเงินกู้แบบมีระยะเวลา และเมื่อรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วอายุต้องไม่เกิน 65 ปี
  • 25 - 60 ปี สำหรับวงเงินเบิกเกินบัญชี
 • อายุงาน
  • 6 เดือนขึ้นไป* สำหรับพนักงานประจำ, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  • 1 ปี** สำหรับพนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
  • 2 ปีขึ้นไป*** สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวและเจ้าของกิจการ
 • รายได้ต่อเดือน
  อาชีพ สถานที่ทำงาน
  กรุงเทพฯ และปริมณฑล
  (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร)
  ต่างจังหวัด
  พนักงาน
  กรณีกู้เดี่ยว

  15,000 บาทขึ้นไป

  15,000 บาทขึ้นไป
  พนักงาน
  กรณีมีผู้กู้ร่วม
  - กู้หลัก
  - กู้รอง
  - กู้หลัก+กู้รอง


  10,000 บาทขึ้นไป
  ไม่กำหนดขั้นต่ำ
  15,000 บาทขึ้นไป


  10,000 บาทขึ้นไป
  ไม่กำหนดขั้นต่ำ
  15,000 บาทขึ้นไป
  ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวและเจ้าของกิจการ
  กรณีกู้เดี่ยว


  30,000 บาทขึ้นไป/ คน/ ธุรกิจ


  20,000 บาทขึ้นไป/ คน/ ธุรกิจ
  ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวและเจ้าของกิจการ
  กรณีมีผู้กู้ร่วม
  - กู้หลัก
  - กู้รอง
  - กู้หลัก+กู้รอง  30,000 บาทขึ้นไป
  ไม่กำหนดขั้นต่ำ
  30,000 บาทขึ้นไป  20,000 บาทขึ้นไป
  ไม่กำหนดขั้นต่ำ
  20,000 บาทขึ้นไป
 • *ต้องผ่านการทดลองงานแล้ว และสามารถนับอายุงานต่อเนื่องได้ หากมีเอกสารยืนยันหรือสามารถตรวจสอบกับที่ทำงานเดิมได้
  **ต้องมีเอกสารยืนยันการทำงาน
  ***ต้องมีการจดทะเบียนการค้า หรือ มีหลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการ/ หน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้

  เอกสารประกอบการสมัคร

  พนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ /พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
  ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ
  เอกสารส่วนตัว
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ที่มีเลขบัตรประชาชนระบุ)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล / ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
  เอกสารส่วนตัว
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ที่มีเลขบัตรประชาชนระบุ)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล / ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
  เอกสารแสดงรายได้
  • สลิปเงิน เดือน (สำเนา / ต้นฉบับ) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท โดยสลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือนย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน
  • สำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้า ย้อนหลัง 3 เดือนต่อเนื่องกันนับจากปัจจุบัน  เอกสารแสดงรายได้
  • สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า หรือ สำเนาทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นบริษัทจำกัด เพิ่มบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น) ที่รับรองสำเนาโดยกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน หรือ หลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการ / หน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้
  • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน
  เอกสารหลักประกัน
  กรณีขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านใหม่
  1) สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า / สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน
  กรณีขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น
  1) สำเนาใบเสร็จการผ่อนชำระเงินกู้ หรือ ใบแจ้งยอดหนี้เงินกู้ (Statement) ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน

  2) สำเนา Statement วงเงินเบิกเกินบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน

  อัตราดอกเบี้ย

  สำหรับผู้มีรายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดของธนาคาร

  ประเภทสินเชื่อ
  ประเภท ปีที่ 1
  ระยะเวลาที่เหลือ

  แบบมีระยะเวลา
  MRTA MRR-2.00%
  MRR-0.75%
  No MRTA
  MRR-1.00% MRR-0.75%

  โอดี
  OD Protection MOR
  No OD Protection MOR + 0.50%
*
*
*
*
*
*
*
Security Code ต้องการเปลี่ยนรหัส คลิก
รหัสยืนยันมาตรฐานความปลอดภัยเว็บไซต์
กรุณากรอกตัวเลขในช่องรหัสยืนยันค่ะ
*
 
* กรุณากรอกข้อมูลทุกช่องที่มีสัญลักษณ์นี้

ONLINE TOOLS

ที่ตั้งธนาคาร

exchange rate BIBOR rate International Branch SLA